Vaak gestelde vragen

31 resultaten gevonden

Pagina's

Hoeveel keer kan ik de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen?

Binnen een periode van 10 jaar kan u als bewoner maximaal drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. U moet er voor zorgen dat elke nieuwe aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel. Hetzelfde geldt voor verhuurders, maar dan per huurovereenkomst.

De elf onderdelen bij de verbeteringspremie zijn:

 1. dakwerk
 2. buitenschrijnwerk
 3. gevelwerkzaamheden
 4. behandelen van optrekkend muurvocht
 5. sanitaire installatie
 6. elektrische installatie
 7. CO-veilige warmwaterproductie
 8. CO-veilige verwarmingstoestellen
 9. centrale verwarming
 10. CO-veilige rookafvoer
 11. verbouwingen om te voldoen aan de bezettingsnorm

De twee onderdelen bij de aanpassingspremie zijn:

 1. technische installaties of hulpmiddelen
 2. verbouwingen voor de toegankelijkheid

Bijvoorbeeld: u vraagt op 12 maart 2008 een verbeteringspremie aan voor het vernieuwen van het dakwerk. Op 20 februari 2009 vraagt u een aanpassingspremie aan voor het inrichten van een badkamer voor een inwonende bejaarde, wat binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen valt. Beide aanvragen worden goedgekeurd. Dat betekent dat u tot en met 11 maart 2018 nog slechts eenmaal een verbeterings- of aanpassingspremie kan aanvragen. Bovendien kan u tot en met 11 maart 2018 geen verbeteringspremie meer aanvragen voor het vernieuwen van het dakwerk, en tot en met 19 februari 2019 geen aanpassingspremie meer binnen het onderdeel technische installaties of hulpmiddelen.

Ik ben bejaard en wil de badkamer in mijn woning vernieuwen. Ik ga ervoor zorgen dat de badkamer aangepast zal zijn aan mijn noden als 65-plusser. Kan ik dit zowel aangeven als verbeteringspremie en als aanpassingspremie?

Neen, hetzelfde werk wordt niet dubbel gesubsidieerd. U zult een keuze moeten maken.

Ik ben recent weduwe/weduwenaar geworden. Met welk inkomen houden jullie rekening?

De gezinstoestand op de aanvraagdatum is bepalend. Indien u op de aanvraagdatum reeds weduwe/weduwenaar was, dan zal enkel rekening gehouden worden met uw aan de personenbelasting onderworpen inkomen, en niet dat van wijlen uw echtgeno(o)t(e).

Als op het aanslagbiljet sprake is van een huwelijkscoëfficiënt, dan zal dit steeds beschouwd worden als het inkomen van de persoon die het effectief verdiend heeft.
 

Ik heb de naakte eigendom van de woning waarvoor ik de aanpassingspremie wil aanvragen. Volstaat dit?

Naakte eigendom is wel een zakelijk recht, maar niet van die aard dat het u het recht geeft om de woning te bewonen. Als u enkel de naakte eigendom heeft van de woning waarvoor u aanpassingspremie aanvraagt, zal deze aanvraag geweigerd worden.

Een mogelijke oplossing in dit geval is een recht van bewoning vragen aan de vruchtgebruiker.
 

Ik heb mijn aanvraag een maand geleden opgestuurd en van jullie al een ontvangstmelding ontvangen. Ondertussen heb ik echter nog een factuur ontvangen die volgens mij ook in aanmerking komt. Kan ik deze nog nasturen?

Als er nog geen beslissing genomen is over uw aanvraag, kan u deze factuur nog nasturen. U neemt in een dergelijk geval best even contact op met uw dossierbehandelaar zodat Wonen-Vlaanderen ervan op de hoogte is dat er nog een bijkomende factuur op komst is.

Belangrijk: Wonen-Vlaanderen kan enkel rekening houden met facturen waarvan de factuurdatum voor de aanvraagdatum ligt. Stuurt u dus nog een bijkomende factuur op die een factuurdatum na de aanvraagdatum heeft, dan kan Wonen-Vlaanderen hiermee enkel rekening houden door uw aanvraagdatum aan te passen. Dit kan eventueel een gevolg hebben voor uw inkomen dat Wonen-Vlaanderen in aanmerking moet nemen (het inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum is van toepassing.

Ik heb vorig jaar een aanpassingspremie gekregen voor het inrichten van een aangepaste badkamer. Nu wens ik een aanpassingspremie aan te vragen voor het plaatsen van een traplift. Is dat mogelijk?

Neen. Beide werkzaamheden vallen onder het onderdeel van de technische installaties en hulpmiddelen. Bijgevolg geldt een wachttijd van 10 jaar.

Ik woon in een weekendverblijf. Kan ik hiervoor een aanpassingspremie aanvragen?

Een aanpassingspremie kan enkel toegekend worden voor een weekendverblijf als permanente bewoning daar is toegestaan en als dit verblijf als woning vergund is. Uw gemeentebestuur moet dit attesteren.
 

Is de Vlaamse aanpassingspremie cumuleerbaar met de Vlaamse renovatiepremie?

Er is geen cumulverbod tussen de renovatiepremie en de aanpassingspremie. Dit betekent dat er geen wachttijden worden opgelegd tussen een aanvraag van beide premies, en dat bijvoorbeeld een reeds uitbetaalde aanpassingspremie niet in mindering zal worden gebracht van een aangevraagde renovatiepremie. Dezelfde werkzaamheden worden echter geen twee keer gesubsidieerd. Als u dus bijvoorbeeld een renovatiepremie wenst aan te vragen nadat u voor dezelfde woning al een aanpassingspremie heeft gehad, dan moet het gaan om andere facturen.

Kan ik een aanpassingspremie vragen voor een woonboot met permanente aanlegplaats?

Neen. Een woonboot is geen onroerend goed waarvoor een kadastraal inkomen bepaald wordt.
 

Kan ik een aanvraag doen zonder facturen?

In principe niet aangezien u de aanpassingspremie moet aanvragen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Doet u een aanvraag zonder facturen (u heeft deze bijvoorbeeld vergeten bij te voegen), dan zal Wonen-Vlaanderen de ontbrekende facturen opvragen.

Belangrijk hierbij is dat Wonen-Vlaanderen enkel rekening kan houden met facturen waarvan de factuurdatum voor de aanvraagdatum ligt.

Pagina's