Vaak gestelde vragen

145 resultaten gevonden

Pagina's

Als vijfenzestigplusser of persoon met een handicap kom ik in aanmerking voor de huursubsidie als ik verhuis van een woning die niet aangepast is aan mijn fysieke mogelijkheden, naar een woning die wel aangepast is. Wanneer is een woning aangepast?

Of een woning aangepast is, hangt af van twee zaken:

 • vier mobiliteitscriteria waaraan de woning zal worden getoetst;
 • uw eigen fysieke mogelijkheden.

De vier mobiliteitscriteria zijn de volgende:

 1. de technische uitrusting in de woning: de woning beschikt over voldoende technische uitrusting zodat u daar zelfstandig kan wonen
 2. de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning: de keuken, de badkamer, de slaapkamer, de leefkamer en het toilet zijn toegankelijk via gelijkvloerse verbindingen zonder noemenswaardige niveauverschillen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, moet er voldoende circulatieruimte zijn
 3. de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein: de woning moet veilig bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een voldoende brede toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, dan is de toegang vanaf de openbare weg tot de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik
 4. de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning: binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen zoals openbaar vervoer, bakker, slager, apotheek en huisarts.

Als de woning voldoet aan alle vier de criteria, dan is deze altijd aangepast. Uw fysieke mogelijkheden spelen dan geen rol bij de beoordeling. Als de woning niet voldoet aan alle vier de criteria, dan hangt het resultaat af van uw fysieke mogelijkheden:

 • als u voldoende mobiel bent en bijgevolg geen behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, en voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning aangepast
 • als u onvoldoende mobiel bent en wel behoefte heeft aan een gemakkelijk toegankelijke gelijkvloerse woning, speciale technische uitrusting in de woning, of voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, dan is de woning onaangepast
 • Of u al dan niet voldoende mobiel bent, kan u aantonen door middel van een Bestand medisch attest, dat door uw huisarts moet worden ingevuld. Als u dit medisch attest niet bezorgt, gaan wij ervan uit dat u onvoldoende mobiel bent

De woning die ik heb verlaten, is ongeschikt verklaard. Kom ik in aanmerking voor de huursubsidie?

De woning moet bij besluit ongeschikt verklaard zijn terwijl u er uw hoofdverblijfplaats had. Bovendien geldt het volgende:

 • bij technische verslagen van voor 1 januari 2021: er moet op het technisch verslag van de woningcontroleur sprake zijn van ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur", ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en zestig strafpunten.
 • bij technische verslagen vanaf 1 januari 2021: er moet op het technisch verslag van de woningcontroleur sprake zijn van minstens twee gebreken van categorie II of III.

 

Een deel van de ongeschikt verklaarde woningen behaalt dat minimum aantal strafpunten of gebreken niet. Voor het verlaten van een dergelijke woning kan geen tegemoetkoming in de huurprijs worden toegekend.

U moet er ook rekening mee houden dat de eigenaar van de woning kan overgaan tot het herstellen van de gebreken. Stel dat de eigenaar de gebreken herstelt en de door u verlaten woning opnieuw conform wordt voordat u verhuisd bent of een huurcontract voor een nieuwe woning heeft afgesloten, dan vervalt uw recht op de huursubsidie.

Een huursubsidie kan aangevraagd worden op basis van het verlaten van een overbewoonde woning. Wat wordt bedoeld met 'overbewoond'?

Overbewoning wordt vastgesteld naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek. Tijdens dit onderzoek gaat een woningcontroleur ter plaatse na of de woning voldoet aan de normen van (brand)veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en woningbezetting. In het geval van overbewoning is er een zware overschrijding van de bezettingsnorm, wat een veiligheids- en/of gezondheidsrisico met zich meebrengt. Dat wordt dan door de woningcontroleur omschreven in een omstandig verslag en er wordt een procedure opgestart om de woning overbewoond te verklaren. Als de woning effectief bij besluit overbewoond wordt verklaard terwijl u daar uw hoofdverblijfplaats heeft, opent u bij het verlaten van deze woning een toegang tot de tegemoetkoming in de huurprijs.

 

Enkel het buitendakse gedeelte van de schouw wordt hervoegd. Komt dit in aanmerking voor de verbeteringspremie?

Buitendakse schouwherstellingen komen in aanmerking als ze kaderen binnen een volledige sanering van het rookkanaal. Als dat niet het geval is, kan het hervoegen van het buitendakse gedeelte van de schouw enkel nog meegenomen worden als dakwerk.

Enkel het glas van mijn ramen is vervangen. Komt dit in aanmerking voor de verbeteringspremie?

Neen. De ramen moeten in hun geheel vernieuwd worden. Enkel het glas vernieuwen volstaat niet.

Gelden deze inkomensgrenzen voor iedereen die een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvraagt?

Neen, deze inkomensgrenzen gelden alleen voor personen die een lening aangaan voor:

 • een nieuwbouw
 • de aankoop van een nieuwbouw
 • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)

waarvan de bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari 2012.

De inkomensgrenzen gelden enkel in combinatie met het energiepeil van de woning. Is het E-peil van uw woning hoger dan E70 én uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Is het E-peil van uw woning lager of gelijk aan E70, dan komt u wel in aanmerking voor de verzekering, ook als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt. U moet natuurlijk ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Gelden er inkomensvoorwaarden?

Er gelden alleen inkomensgrenzen als u leent voor nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70. 

In dat geval mag uw inkomen niet hoger zijn dan 

 • 46.170 euro voor een alleenstaande (inkomensgrens voor 2022)

 • 65.960 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste (inkomensgrens voor 2022)

 • 65.960 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.700 euro  per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste (inkomensgrens voor 2022)

Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het laatste aanslagbiljet.

Indien de lening door meer dan een persoon werd afgesloten, telt het belastbaar inkomen van alle leners.

Leent u voor nieuwbouw en is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan bovenvermelde grenzen en is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70), dan bedraagt de maximale tegemoetkoming 600 euro in plaats van 500 euro.

In alle andere gevallen geldt er geen inkomensgrens.

Het inkomen wordt automatisch door het agentschap Wonen-Vlaanderen opgevraagd, u hoeft ons uw inkomen dus niet zelf te bezorgen.

Het inkomen wordt nagegaan aan de hand van het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van elke ontlener die in de woning woont wordt samengeteld, ook wanneer men geen aanvrager is.

Het E-peil van mijn woning is lager of gelijk aan 70. Is het dan nog nodig om mijn inkomen na te gaan?

Ja. Wanneer het E-peil van uw woning lager of gelijk is aan 70 én uw inkomen ligt onder de inkomensgrens, dan hebt u recht op een hogere maximale tegemoetkoming van de verzekeraar: 600 euro i.p.v. 500 euro. Om te weten of uw inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt, moeten we uw inkomen nagaan.

Het energiepeil van mijn woning is hoger dan E70. Kom ik nog in aanmerking voor de verzekering?

Wanneer het energiepeil van uw woning hoger is dan E70, komt u enkel in aanmerking voor de verzekering wanneer uw inkomen onder de inkomensgrens ligt. U moet bovendien ook voldoen aan de andere voorwaarden.

Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)?

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van het huurcontract van de woning waarvoor u de tegemoetkoming heeft aangevraagd, maar nooit meer dan 2 maand voor de aanvraagdatum.

De huursubsidie wordt vervolgens gedurende maximaal 9 jaar uitbetaald, behalve als u huurder bent bij een sociaal verhuurkantoor of als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar bent of erkend bent als een persoon met een ernstige handicap en u een woning huurt die voldoet aan de vier mobiliteitscriteria. In dat geval ontvangt u de huursubsidie voor onbepaalde duur.

In een aantal gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie worden stopgezet of opgeschort. Een stopzetting houdt in dat de uitbetaling niet meer opnieuw kan opgestart worden, tenzij u de stopzettingsgrond in beroep kan weerleggen. In het geval van een opschorting is wel nog een hervatting van de uitbetalingen mogelijk zodra u opnieuw voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Uw huursubsidie in uitbetaling zal worden stopgezet:

 • als u verhuist naar een gesubsidieerde sociale huurwoning;
 • als uw huursubsidie werd opgeschort omdat u door een verhuis naar een andere woning niet langer ingeschreven was bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente en u er meer dan negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum over doet om dit opnieuw in orde te brengen (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u geschrapt wordt van de wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u rechthebbend wordt op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (de Vlaamse huurpremie);
 • als u de huursubsidie ontvangt voor het huren van een woning van een sociaal verhuurkantoor en u verhuist naar een woning die niet verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor;
 • als blijkt dat u niet langer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.

Een huursubsidie in uitbetaling zal worden opgeschort:

 • als u verhuist naar een andere huurwoning. In dat geval zal Wonen-Vlaanderen eerst opnieuw nagaan of u voldoet aan de voorwaarden inzake de maximale huurprijs, het maximuminkomen, de kwaliteit en ligging van deze woning. Voldoet u nog steeds aan de voorwaarden, dan hervat de uitbetaling. Voldoet u niet meer, dan blijft de opschorting behouden;
 • als u verhuist naar een andere huurwoning en u daardoor niet langer ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is. U beschikt dan over negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum om dit in orde te brengen. Als u na deze negen maand nog niet ingeschreven bent, gaat de opschorting over in een stopzetting);
 • als uit een jaarlijkse controle blijkt dat u niet langer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld inzake de maximale huurprijs en het maximuminkomen, of als het bedrag van uw herberekende huursubsidie gelijk wordt aan 0 euro;
 • als de woning waarvoor u huursubsidie ontvangt onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond wordt verklaard, of als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat deze woning niet conform is.

Pagina's