Vaak gestelde vragen

36 resultaten gevonden

Pagina's

Mijn relatie is beëindigd en ik ga een nieuwe lening aan om mijn ex-partner uit te kopen. Kan ik hiervoor een verzekering aanvragen?

Ja dat kan. Als u voordien al verzekerd was voor deze woning, dan hoeft u geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. Uw bestaande verzekering blijft voor u (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of uw activiteiten als zelfstandige moet stopzetten en van de verzekering wil gebruik maken, moet u wel de verzekeraar Ethias op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. U vindt alle contactgegevens van Ethias in de polis die u van hen gekregen heeft nadat u tot de verzekering werd toegelaten.

Als u nog geen verzekering gewaarborgd wonen heeft voor uw woning, kan u de verzekering aanvragen voor uw nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

Moet ik de tegemoetkoming die ik maandelijks van de verzekeraar ontvang achteraf terugbetalen?

Neen. Als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt of als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten en u ontvangt gedurende een bepaalde periode een maandelijkse tegemoetkoming van de verzekeraar, dan moet u die achteraf niet terugbetalen.

Moet ik wachten om mijn aanvraag verzekering gewaarborgd wonen in te dienen totdat het aanvraagformulier volledig ingevuld is?

Nee! Het is belangrijker dat uw aanvraag op tijd op onze dienst toekomt (u hebt één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening, dit is meestal de aktedatum) dan dat uw aanvraag volledig is. Van zodra we document 1 en document 2 uit het aanvraagformulier ingevuld per post op onze dienst ontvangen, kunnen we een aanvraag opstarten. U krijgt nadien twee maanden tijd om alle ontbrekende info (attest van de werkgever, attest van de kredietinstelling...) na te sturen.

Moet voor iedereen die een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvraagt het energiepeil van de woning opgevraagd worden?

Neen. Enkel wanneer men leent voor een nieuwbouw, de aankoop van een nieuwbouw of vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen) waarvan de bouwvergunning aangevraagd werd vóór 1 januari 2012 moet het energiepeil van de woning opgevraagd worden.

Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2012 moet het energiepeil van de woning sowieso lager of gelijk zijn aan E70.

Volgens het agentschap heb ik nog een andere woning in bezit maar die werd verkocht voordat ik verzekering gewaarborgd wonen aanvroeg. Hoe toon ik dit aan?

Als de andere woning verkocht is, dan bezorgt u aan de dienst verzekering gewaarborgd wonen een kopie van de notariële verkoopakte, of een notarieel attest van verkoop. Als u nog maanden moet wachten op de officieel getekende akte, dan mag u ook een kopie van het ontwerp sturen. Hebt u alleen nog maar een compromis en kan u niet wachten op de akte, dan stuurt u een kopie van de compromis. Bij twijfel contacteert u best de dienst verzekering gewaarborgd wonen.

Wat bedoelt men met eerste of enige kapitaalsopname?

Met eerste of enige kapitaalsopname bedoelt men de datum waarop de kredietverstrekker het geleende kapitaal (of een deel ervan) vrijgeeft en u het hele bedrag of een eerste deel ervan opneemt. Het is dus het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan krijgt. Dit is niet de datum waarop u de eerste aflossing van uw lening terugbetaalt aan uw bank!

Opgelet: als u de dossierkosten mee ontleent en deze worden vrijgegeven aan de bank is dit ook een kapitaalsopname. 

U kan uw aanvraag tot de Verzekering Gewaarborgd Wonen maar indienen nadat de eerste of enige kapitaalsopname heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van de eerste of enige kapitaalsopname heeft u maximum één jaar tijd om uw aanvraag in te dienen. Dient u uw aanvraag te laat in, dan zal u niet in aanmerking komen voor de verzekering!

Pagina's