Vaak gestelde vragen

178 resultaten gevonden

Pagina's

Aan welke voorwaarden moeten meerderjarige kinderen, die uit het buitenland overkomen, voldoen als ze in een al toegewezen sociale huurwoning willen wonen?

Meerderjarige kinderen die overkomen uit het buitenland moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden om toe te treden tot het huurcontract. Het spreekt vanzelf dat u hen de tijd geeft om de administratieve verplichtingen in orde te brengen. Dit is vooral van belang voor de inschrijving in het vreemdelingenregister. Als ze voldoen, worden ze huurder categorie c). Ze moeten hiervoor een bijvoegsel ondertekenen. Hierna start de proefperiode.

Als een kandidaat-huurder niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde, kunt u ook kijken naar het actueel besteedbaar inkomen (ABI). Geldt dit alleen voor een persoon in schuldbemiddeling of ook voor andere kandidaat-huurders?

U kijkt naar het ABI als de kandidaat bij inschrijving/toelating niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde en in schuldbemiddeling is. Het ABI wordt vastgesteld voor alle kandidaat-huurders, namelijk alle meerderjarige personen waarvan het inkomen in rekening wordt gebracht. Het volstaat dus dat één iemand van het gezin in schuldbemiddeling is.

Maar, in de praktijk wordt er per persoon naar het Netto Belastbaar Inkomen (NBI) van drie van de laatste zes maanden gekeken. Eventuele schuldaflossingen, alimentatiegelden en vrijgestelde inkomsten worden van dit netto belastbaar inkomen afgetrokken.

Voor personen waarbij geen van deze drie ´kosten´ kunnen worden afgetrokken, zal het ABI gelijk zijn aan het NBI. Vervolgens worden de inkomens samengevoegd tot een gezamenlijk gezinsinkomen. (Lees ook: art.1, eerste lid, 1° van het KSH

Voor de huurprijsberekening kijkt u altijd naar het totale gezinsinkomen.

Art.29 van de typehuurovereenkomst bepaalt dat de verhuurder een brandverzekering afsluit met afstand van verhaal voor de huurwoningen. Hoe is dit bij de huurovereenkomst van voor 1 januari 2008?

Het afsluiten van die verzekering is enkel voorzien in de typehuurovereenkomsten van na 1 januari 2008. U moet een dergelijke verzekering enkel afsluiten voor de huurders met een huurovereenkomst van na 1 januari 2008.

Beide ouders leven niet langer samen en zijn allebei apart sociale huurders. Hierdoor hebben ze elk recht op een halve gezinskorting. Hoe kunt u hun verklaring nagaan?

De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is, moet een verklaring op eer (getekend door beide ouders) binnenbrengen om de helft van de gezinskorting op te eisen. Dan moet u nagaan of de andere ouder inderdaad ook een sociale woning huurt.

Hoe doet u dit? Via de KSZ vraagt u het adres op met het inschrijvingsnummer van de sociale zekerheid.

Huurt de andere ouder geen sociale woning? Dan verwittigt u de andere SHM dat de ouders zo een verklaring hebben ondertekend.

Bent u verplicht een schriftelijke garantie of borgstelling van het OCMW te aanvaarden als waarborg voor de sociale huurwoning?

Ja. Als een OCMW zich borg of garant stelt, moet u dit als waarborg aanvaarden. De kandidaat-huurder heeft het recht om de waarborg door deze garanties te vervangen. Het doel van de huurwaarborg (garantie dat huurderverplichtingen nageleefd worden) is zo bereikt. (lees ook: art.37, §4 van het KSH)

Betekent ‘de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt’ dat de woningen fysiek voorbehouden worden voor de versnelde toewijzing aan bijzondere doelgroepen volgens art.24 van het Kaderbesluit sociale huur?

Neen. Die omschrijving duidt alleen de gemeente aan waar het lokaal overleg eventueel opgestart kan worden. De betekenis is: de gemeente waar de toewijzing kan gebeuren.

Binnen welke termijn moet een kandidaat-huurder ingeschreven zijn om voorrang te kunnen krijgen via artikel 19, eerste lid, 5°, 6° en 7° van het Kaderbesluit Sociale Huur?

De basis staat in artikel 19, derde lid van het kaderbesluit sociale huur.

De termijn is altijd twee maanden. Wanneer deze termijn start, hangt af van de woning waarin deze kandidaat-huurders woonden.

aard woning start termijn
een roerend of onroerend goed dat niet bestemd is voor het huisvesten van een gezin (5°)vanaf de opmaakdatum van het proces-verbaal waarin werd vastgesteld dat het roerend of onroerend goed niet bestemd is voor het huisvesten van een gezin
een woning die onbewoonbaar werd verklaard volgens artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet (6°a) vanaf de datum van onbewoonbaarverklaring  
een woning die ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard volgens artikel 15 of 16bis en die een bepaalde puntenscore had (6°b) vanaf de datum van ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring  
een woning die een conformiteitsonderzoek kreeg en die een bepaalde puntenscore had (6°b) vanaf de datum van ontvangst van het resultaat van het conformiteitsonderzoek 
een woning die deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan (7°) vanaf de datum van kennisneming van de akte van onteigening
of
vanaf de datum van de akte van eigendomsoverdracht als er een minnelijke aankoop is

 

De kandidaat-huurder heeft een verkoopscompromis getekend om zijn eigendom te verkopen. Is dit voldoende om aan de eigendomsvoorwaarde voor een sociale huurwoning te voldoen?

Neen: een compromis is niet tegenstelbaar aan derden of dus bindend voor uw SHM of SVK. De notaris moet de akte eerst verlijden: pas dan is de eigendomsoverdracht bindend voor uw SHM of SVK. De kandidaat-huurder voldoet dus pas aan de eigendomsvoorwaarde, als de akte verleden is.

De oorspronkelijke huurder betaalde de volledige huurwaarborg in handen van de verhuurder, maar verlaat nu de sociale huurwoning. Intussen is er een rechtmatige huurder bijgekomen. Krijgt de vertrekkende huurder zijn waarborg terug?

Dit is niet verplicht, maar een keuze.

Het uitgangspunt is dat de vertrekkende huurder zijn waarborg niet terug krijgt. U behoudt de waarborg. De overblijvende huurder betaalt het bedrag aan de vertrekkende huurder. Dit moeten ze onderling regelen.

Als alle partijen akkoord zijn, kunt u ook kiezen om de waarborg terug te betalen aan de vertrekkende huurder en de overblijvende huurder een nieuwe waarborg te vragen. Deze overeenkomst legt u best schriftelijk vast. Alle partijen tekenen dan voor akkoord.

De overblijvende huurder(s) en de huurder die de sociale huurwoning verlaat, hebben een conflict over het betalen van de waarborg. Moet u iets doen?

Neen. Ze moeten dit onderling regelen. Als de huurder en de vroegere medehuurder het niet eens geraken, moet de bevoegde rechtbank hierover een uitspraak doen.

Pagina's