Vaak gestelde vragen

237 resultaten gevonden

Pagina's

De kandidaat-huurder heeft een verkoopscompromis getekend om zijn eigendom te verkopen. Is dit voldoende om aan de eigendomsvoorwaarde voor een sociale huurwoning te voldoen?

Neen. Een compromis is niet tegenstelbaar aan derden. De notaris moet de akte eerst verlijden. Pas dan is de eigendomsoverdracht bindend voor uw SHM of SVK en ten aanzien van iedereen. De kandidaat-huurder voldoet dus pas aan de eigendomsvoorwaarde, als de akte verleden is. 

 

Art. 6.12 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen 

 

Update: 09/07/2021

Geldt voor een SHM en een SVK.

 

De oorspronkelijke huurder betaalde de volledige huurwaarborg in handen van de verhuurder, maar verlaat nu de sociale huurwoning. Intussen is er een rechtmatige huurder bijgekomen. Krijgt de vertrekkende huurder zijn waarborg terug?

Dit is niet verplicht, maar een keuze. 

Het uitgangspunt is dat de vertrekkende huurder zijn waarborg niet terug krijgt. U behoudt de waarborg. De overblijvende huurder betaalt het bedrag aan de vertrekkende huurder. Dit moeten ze onderling regelen. 

Als alle partijen akkoord zijn, kunt u ook kiezen om de waarborg terug te betalen aan de vertrekkende huurder en de overblijvende huurder een nieuwe waarborg te vragen. Deze overeenkomst legt u best schriftelijk vast. Alle partijen tekenen dan voor akkoord. 

 

Art. 6.61 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen 

 

Update: 09/07/2021

Geldt voor een SHM.

De Vlaamse Regering baseert zich op 2 objectieve criteria ( het aantal huishoudens en het aantal sociale huurwoningen). Welke data dienen hiervoor in aanmerking genomen te worden?

Over de data waarop de Vlaamse Regering zich moet baseren om de 2 objectieve criteria in te vullen is niets expliciet bepaald in de regelgeving. In de veronderstelling dat de Vlaamse Regering de stemrechten zal vastleggen in de loop van de maand juni 2022, kan verwacht worden dat ze zich zal baseren op de gegevens voor het aantal sociale huurwoningen zoals beschikbaar op 31/12/20 en voor het aantal huishoudens op 01/01/21. Deze gegevens zijn beschikbaar en zeker, wat voor de nodige transparantie zorgt.

Noteer dat het BVR van 17/12/2021 voorziet dat de gemeenten uit het werkingsgebied om een aanpassing van de verdeling van de stemrechten kunnen verzoeken in het eerste jaar dat volgt op de aanstelling van de nieuwe raad van bestuur na gemeenteraadsverkiezingen. Op dat moment kunnen de gemeenten vragen om een eenvoudige herberekening op basis van de gewijzigde brondata, of ook bijkomende of andere criteria voorstellen die bij de onderlinge verdeling van de stemrechten moeten worden gebruikt.

Indien mogelijk zal rekening gehouden worden met de nieuwe beschikbare gegevens. Maar voor de uniformiteit wil de Vlaamse Regering pas gebruik maken van de meest recente datum, wanneer alle gegevens beschikbaar zijn.

De waarborg voor de sociale huurwoning is maximaal 2 maanden huurprijs. Hoe berekent u de bovengrens?

De maximale bovengrens is 800 euro (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en u vindt het exacte bedrag op Woonnet). 

 

Update: 13/07/2021

Geldt voor een SHM.

Digitalisering

We kunnen er niet om heen: digitaal werken is de toekomst.

De Vlaamse regering plaatst digitalisering hoog op de agenda. 

Op deze website van de Vlaamse overheid vindt u over dit onderwerp meer informatie.

Een aantal SVK’s (en SHM’s) zijn ondertussen al gestart met het digitaliseren van hun bestaande kandidaten- en huurdossiers. 

Voor Toezicht is het hierbij belangrijk dat u bij het inscannen een zekere structuur toepast. Een voorbeeld: op het niveau van een kandidatuur onderscheid maken in inschrijvingen en toewijzingen, en dan binnen toewijzingen submapjes voor woonnood, inkomen, ... 

Zo kan de toezichthouder makkelijker zijn weg vinden naar het in aanmerking genomen stavingsstuk (zoals nu vaak het geval is in de (papieren) kaft).

Kan een inschrijving van een kandidaat-huurder ook helemaal digitaal gebeuren?

Dat kan. Een kandidaat-huurder vult dus geen papieren inschrijvingsformulier meer in, maar de inschrijving gebeurt onmiddellijk digitaal bijvoorbeeld op kantoor of via uw website (als uw website digitale inschrijvingen kan verwerken).

Uiteraard moet de kandidaat-huurder nog wel een aantal documenten (digitaal) ondertekenen:

U bezorgt ook nog altijd een inschrijvingsbewijs aan de kandidaat-huurder.

Een digitale handtekening is juridisch gelijkwaardig en even geldig als een schriftelijke handtekening. 

 

Update: 12/06/2021

Geldt voor een SHM en een SVK.

Echtgenoten gaan uit elkaar en één van hen verlaat de woning zonder opzeg en zonder voltrokken echtscheiding. Moet u nog rekening houden met het inkomen van de partner die de woning heeft verlaten?

Ja. Het inkomen blijft meetellen maar u past het aan wanneer u kennis neemt van de feiten (met de eventuele bewijsstukken). U past de huurprijs dan aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de kennisgeving. 
 
Deze persoon komt terug. Hoe berekent u het inkomen? 
Dan blijft de situatie ongewijzigd. De huurprijs en de huurovereenkomst werden nooit aangepast. 

 

Art. 6.54 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen  

 

Update: 09/07/2021

Geldt voor een SHM.

Een (kandidaat-)huurder schrijft zich in voor een sociale woning en meldt u dat zijn gezin uit het buitenland komt of van plan is te komen. Wat doet u hiermee op het moment van een toewijzing? (dit geldt alleen voor SHM’s)

De gezinshereniging vindt plaats vóór de toewijzing? 

U wijst de woning toe volgens de rationele bezetting van het gezin. 

De gezinshereniging vindt plaats nà de toewijzing?  

Aangezien de woning niet rationeel bezet kan worden, wijst u de woning niet toe. Er wordt op dat moment gekeken naar de feitelijke gezinssamenstelling. U wijst dan een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is toe, met inachtneming van de voorrangsregels.  
Na de gezinshereniging wijst u een woning toe, aangepast aan de gezinssamenstelling via de voorrangsregel 'interne mutatie'.  

Ieder onredelijk voordeel in wachttijd valt hierbij automatisch weg. 

 

 

Een 30-jarige zoon van een kandidaat-huurder zal om de veertien dagen één nacht in de sociale woning verblijven. Kan u voor hem een extra slaapkamer voorzien?

Nee, de 30-jarige zoon telt niet mee als gezinslid omdat hij minder dan acht dagen per maand in de sociale woning verblijft en omdat hij ouder is dan vijfentwintig jaar. U kan voor hem dus geen extra slaapkamer voorzien.

 

U houdt bij het bepalen van de rationele bezetting enkel rekening met kinderen die op regelmatige basis in de sociale huurwoning verblijven, tenzij de kandidaat-huurder schriftelijk afziet van dat recht. Met de kinderen die meerderjarig worden, blijft u rekening houden zolang ze nog geen vijfentwintig jaar zijn. In alle andere situaties neemt u een persoon die minder dan acht dagen in de sociale woning verblijft, niet mee voor de bepaling van de rationele bezetting aangezien hij geen gezinslid is.

 

Update: 22/09/2021

Geldt voor een SHM en een SVK.

Een 55-plusser zonder fysieke handicap bezit en bewoont een onaangepaste woning. Hij staat ingeschreven sinds 2011. Kan hij een toewijzing krijgen?

Een kandidaat-huurder moet bij toewijzing voldoen aan alle voorwaarden, waaronder de eigendomsvoorwaarde. Zo mag iemand geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Zie art. 6.12 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen en art. 6.15 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen.

Op deze eigendomsvoorwaarde bestaan enkele uitzonderingen. Zo kon u vroeger een kandidaat mét eigendom in het Vlaamse Gewest inschrijven en toewijzen als hij minstens 55 jaar oud was en hij zijn onaangepaste woning bewoonde. Deze uitzondering is sinds 23 december 2013 geschrapt.

Kunt u een woning toewijzen?

Voor kandidaat-huurders die nog staan ingeschreven op basis van deze overgangsbepaling, voorziet de regelgever in artikel 7.48 §2 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen.

Zo moet u geen rekening houden met een onaangepaste woning van iemand die staat ingeschreven vóór 23 december 2013 en die op het moment van inschrijving 55 jaar oud was en die een onaangepaste woning bewoont. Wanneer de onaangepastheid is aangetoond, moet hij zijn woning dan wel binnen het jaar na toewijzing vervreemden. Deze termijn kunt u verlengen bij gegronde redenen.

 

Update: 09/07/2021

Geldt voor een SHM en een SVK.

 

Een eigenaar wil een nieuwe hoofdhuurovereenkomst sluiten zodat hij een renovatiepremie kan aanvragen. Wat gebeurt er met de onderhuurovereenkomst?

Als een eigenaar in aanmerking wil komen voor een renovatiepremie, eist de lokale of Vlaamse overheid doorgaans dat de eigenaar een huurovereenkomst met een huurperiode van negen jaar met een SVK kan voorleggen. 

Wat gebeurt er met de lopende onderhuurovereenkomst als u een nieuwe hoofdhuurovereenkomst sluit met dezelfde of met de nieuwe eigenaar?

U sluit de nieuwe hoofdhuurovereenkomst in de verplichte typehuurovereenkomst. Als u een nieuwe huurovereenkomst sluit, kunt u alle elementen uit de huurovereenkomst opnieuw onderhandelen: dat betekent ook dat de eigenaar zijn opzegmogelijkheden opnieuw kan onderhandelen en een hogere huurprijs kan vragen. Dit heeft gevolgen voor de onderhuurovereenkomst.
Als u nieuwe hoofdhuurovereenkomst sluit, volstaat het niet dat u een bijlage of addendum toevoegt aan de onderhuurovereenkomst. U moet ook een nieuwe onderhuurovereenkomst sluiten met dezelfde onderhuurder. Als een hoofdhuurovereenkomst wordt beëindigd, moet ook de onderhuurovereenkomst stopzetten. Als u een nieuwe onderhuurovereenkomst sluit, dan zullen de huurperiode van de onderhuurovereenkomst en de stilzwijgende verlengingen gelijklopen met die van de hoofdhuurovereenkomst.

Houd bij de onderhandeling met de eigenaar de financiële draagkracht van uw onderhuurder voor ogen. Want ook als de huurprijs niet verhoogt in de nieuwe hoofdhuurovereenkomst kan uw onderhuurder toch geconfronteerd worden met hogere kosten. Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op de nieuwe hoofd- en onderhuurovereenkomst. Bij het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams Woninghuurdecreet is een lijst van verdeling van de kosten en lasten tussen huurder en verhuurder opgenomen, die u verplicht volgt. Een voorbeeld van een kost, die onder de Woninghuurwet doorgaans door de eigenaar werd gedragen, maar die onder het Vlaams Woninghuurdecreet deels wordt gedragen door de huurder, is het ereloon van de syndicus. Onder de nieuwe verdeling geldt dat de (onder)huurder moet instaan voor 34% van de erelonen van de syndicus en de eigenaar voor 66%. U licht uw onderhuurder hierover in.

Wat als uw onderhuurder weigert om een nieuwe onderhuurovereenkomst te sluiten?

Bij de onderhandeling met de eigenaar houdt u de financiële draagkracht van uw onderhuurder goed voor ogen. Tijdens de onderhandelingen met de eigenaar kunt u al contact opnemen met de onderhuurder om hem uit te leggen dat er mogelijks een nieuwe onderhuurovereenkomst zal worden gesloten. Als hij dit weigert, dan overweegt u eerst of er een mogelijkheid is om de onderhuurder te herhuisvesten. U kunt een versnelde toewijzing door bijzondere omstandigheden van sociale aard in dit geval overwegen. Zorg dan wel voor een goed gestaafd en gedocumenteerd dossier. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u geen andere panden heeft die voldoen aan de rationele bezetting voor dit gezin, dan is het beter dat u geen nieuwe hoofdhuurovereenkomst sluit met de eigenaar.

 

Update: 12/08/2021

Geldt voor een SVK.

 

Pagina's