Vaak gestelde vragen

30 resultaten gevonden

Pagina's

Aan welke voorwaarden moet de huurwoning voldoen?

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.
De woning moet stabiel en toegankelijk zijn. Verder moet ze beschikken over voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. Tenslotte moet de woning brandveilig zijn.
Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een onderzoeker aan de hand van een technisch verslag na of de woning al dan niet voldoet aan de elementaire vereisten. Een gebrek wordt gequoteerd met strafpunten op basis van de aard en de ernst van het probleem. Als een woning vijftien of meer strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard. Een ongeschikte woning mag niet meer (verder) verhuurd worden, ongeacht de oorsprong van de gebreken.

Hoe alternatieve woonvormen zoals groepswonen juridisch organiseren?

Om het samenwonen van meerdere niet-verwanten in één woning te organiseren zijn er juridisch twee mogelijkheden:

 1. De medebewoners sluiten gezamenlijk een huurovereenkomst af met de verhuurder
  In dit geval dienen alle betrokken personen de huurovereenkomst te ondertekenen. Ze worden gezamenlijk huurder en oefenen gezamenlijk de rechten en plichten verbonden aan de huurovereenkomst uit. Zij moeten bijvoorbeeld gezamenlijk opzeggen. Wanneer één van de mede-huurders niet akkoord is kan niet geldig opgezegd worden. In deze formule wijzigingen aanbrengen aan de kant van de huurders kan enkel mits akkoord van de verhuurder en alle huurders die de overeenkomst ondertekend hebben. Deze formule garandeert dus optimale inspraak van iedereen maar is net om deze reden bij onenigheid moeilijk hanteerbaar. 
 2. Eén hoofdhuurder met één of meer onderhuurders:
  Een andere optie is dat één van de niet-verwante samenwonenden, de huurovereenkomst afsluit met de verhuurder als hoofdhuurder die dan op zijn beurt een deel van de woning onderverhuurt aan de mede-bewoners. Dit biedt meer vrijheid om wijzigingen aan de kant de huurders aan te brengen omdat het akkoord van de hoofdhuurder en de onderhuurder volstaat en het akkoord van de oorspronkelijk verhuurder (hoofdverhuurder) en mede-huurders niet meer nodig is. Uiteraard wordt hierdoor de inspraak van de mede-bewoners die onderhuren juridisch beperkt en neemt de hoofdhuurder een grotere verantwoordelijkheid. 

Opgelet: deze tweede optie veronderstelt de onderverhuring van een deel van de woning (kamer + gemeenschappelijke keuken/badkamer/WC) en houdt daarom een opdeling van de eengezinswoning in een kamerwoning in. Hiervoor is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

 

Hoe de huurovereenkomst beëindigen van een woning die niet als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd?

Wanneer een woning niet verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats zijn niet de regels van de woninghuurwet van toepassing maar de regels van een zogenaamde “huur van gemeen recht”. 
De huurovereenkomst van “gemeen recht” van onbepaalde duur kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. 
De huurovereenkomst van “gemeen recht” van bepaalde duur moet worden nageleefd. De huur blijft dus duren tot de afgesproken duur is verstreken. De wet voorziet niet in opzegmogelijkheden voor dit soort van contracten. U beschikt over de volgende mogelijkheden om deze overeenkomst te beëindigen:

 1. Het onderling akkoord
 2. Gebruik maken van de opzegmogelijkheid in het contract is voorzien (indien dit het geval is) 
 3. De gerechtelijke ontbinding door een vrederechter wegens contractuele wanprestatie

 

Hoe kan de huurder een huurcontract van 9 jaar beëindigen

De huurder kan een huurovereenkomst van negen jaar op ieder tijdstip beëindigen door eenvoudig een opzeg te geven. Hij moet een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. Dit betekent dat de huur na de opzeg nog drie maanden verder loopt en de huurder dus nog drie maanden huur moet betalen, ongeacht of hij daar gedurende deze drie maanden blijft wonen of niet.
De huurder moet zijn opzeg niet motiveren. Het is dus niet nodig om een reden voor de opzeg te geven. De achterliggende reden van de opzeg heeft trouwens ook geen enkele invloed op deze manier van beëindigen van de huurovereenkomst (eenzijdige opzeg door de huurder).
Indien de huurovereenkomst na de opzeg door de huurder eindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een opzegvergoeding. Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan:

 • 3 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het eerste jaar;
 • 2 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het tweede jaar;
 • 1 maand huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het derde jaar.

De opzegvergoeding is altijd verschuldigd, ongeacht de omstandigheden van de opzeg, dus ook al zou de opzeggende huurder onmiddellijk een andere huurder kunnen voorstellen en ook wanneer de huurder opzegt naar aanleiding van een geschil met de verhuurder.

Indien de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een opzeggingstermijn van 6 maanden om reden van persoonlijke bewoning, uitvoering van werken of zelfs zonder motief, kan de huurder een tegenopzeg geven met een opzegtermijn van 1 maand, zonder een opzegvergoeding te betalen ook al gebeurt deze tegenopzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract.

Praktisch:

 • De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven
 • De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. De rechtspraak neemt in de meerderheid van de gevallen aan dat de opzegging wordt gedaan op het ogenblik dat de aangetekende brief wordt aangeboden aan de bestemmeling.
 • De opzegvergoeding moet niet meteen betaald worden. In de praktijk wordt dit verrekend bij de vrijgave van de huurwaarborg op het einde van de huur.

Opgelet: 

 1. Zolang de huurovereenkomst van negen jaar niet geregistreerd is kan de huurder opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding. Deze regel is niet van toepassing gedurende de twee maanden die volgen op het afsluiten van de huurovereenkomst
 2. Bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op contracten van drie jaar of minder. Wanneer deze zogenaamde “contracten van korte duur” echter stilzwijgend zijn blijven verder lopen, worden deze automatisch ook contracten van 9 jaar.
 3. Bovenstaande opzegmogelijkheden zijn niet van toepassing op schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur die vóór 28 februari 1991 zijn afgesloten. Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract.

Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)?

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van het huurcontract van de woning waarvoor u de tegemoetkoming heeft aangevraagd, maar nooit meer dan 2 maand voor de aanvraagdatum.

De huursubsidie wordt vervolgens gedurende maximaal 9 jaar uitbetaald, behalve als u huurder bent bij een sociaal verhuurkantoor of als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar bent of erkend bent als een persoon met een ernstige handicap en u een woning huurt die voldoet aan de vier mobiliteitscriteria. In dat geval ontvangt u de huursubsidie voor onbepaalde duur.

In een aantal gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie worden stopgezet of opgeschort. Een stopzetting houdt in dat de uitbetaling niet meer opnieuw kan opgestart worden, tenzij u de stopzettingsgrond in beroep kan weerleggen. In het geval van een opschorting is wel nog een hervatting van de uitbetalingen mogelijk zodra u opnieuw voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Uw huursubsidie in uitbetaling zal worden stopgezet:

 • als u verhuist naar een gesubsidieerde sociale huurwoning;
 • als uw huursubsidie werd opgeschort omdat u door een verhuis naar een andere woning niet langer ingeschreven was bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente en u er meer dan negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum over doet om dit opnieuw in orde te brengen (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u geschrapt wordt van de wachtlijst bij de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is);
 • als u rechthebbend wordt op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (de Vlaamse huurpremie);
 • als u de huursubsidie ontvangt voor het huren van een woning van een sociaal verhuurkantoor en u verhuist naar een woning die niet verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor;
 • als blijkt dat u niet langer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.

Een huursubsidie in uitbetaling zal worden opgeschort:

 • als u verhuist naar een andere huurwoning. In dat geval zal Wonen-Vlaanderen eerst opnieuw nagaan of u voldoet aan de voorwaarden inzake de maximale huurprijs, het maximuminkomen, de kwaliteit en ligging van deze woning. Voldoet u nog steeds aan de voorwaarden, dan hervat de uitbetaling. Voldoet u niet meer, dan blijft de opschorting behouden;
 • als u verhuist naar een andere huurwoning en u daardoor niet langer ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw domiciliegemeente (voor zover deze voorwaarde op u van toepassing is. U beschikt dan over negen maanden te rekenen vanaf de verhuisdatum om dit in orde te brengen. Als u na deze negen maand nog niet ingeschreven bent, gaat de opschorting over in een stopzetting);
 • als uit een jaarlijkse controle blijkt dat u niet langer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld inzake de maximale huurprijs en het maximuminkomen, of als het bedrag van uw herberekende huursubsidie gelijk wordt aan 0 euro;
 • als de woning waarvoor u huursubsidie ontvangt onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond wordt verklaard, of als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat deze woning niet conform is.

Ik sta al meer dan vier jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij maar kreeg nog geen invulformulier

Om in aanmerking te komen voor de huurpremie moet u vier jaar ononderbroken ingeschreven staan bij een huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar u woont (domiciliemaatschappij).

Als u verhuist naar een gemeente buiten het werkgebied van uw oude huisvestingsmaatschappij dan moet u zich onmiddellijk laten inschrijven bij een nieuwe domiciliemaatschappij. Laat u niet schrappen bij uw oude domiciliemaatschappij vooraleer de nieuwe inschrijving in orde is.

Er wordt geen rekening gehouden met een onderbreking van de inschrijving bij de domiciliemaatschappij voor een periode van minder dan negen maanden als tegelijkertijd voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

 1. de onderbreking is het gevolg van de verhuizing buiten het werkgebied van de oorspronkelijke domiciliemaatschappij;
 2.  de periodes van inschrijving bij de oorspronkelijke en de nieuwe domiciliemaatschappij sluiten aaneen.

Opgelet: De termijn van 9 maanden is van toepassing vanaf 1 mei 2019. Voordien bedroeg de termijn om zich tijdig in te schrijven drie maanden. Dit betekent dat als u ten gevolge van een verhuis voor 1 mei 2019 een onderbreking van meer dan 3 maanden heeft tussen uw domicilie-inschrijvingen, uw wachttijd herleid is naar 0 en deze pas opnieuw begon te lopen van zodra u opnieuw ingeschreven was bij een domiciliemaatschappij.

Is het nu een zelfstandige woning of een kamer?

Het onderscheid tussen woningen en kamers wordt in het kader van de woonkwaliteitsbewaking gemaakt op basis van de feitelijke toestand.

In de praktijk wordt echter vastgesteld dat het onderscheid tussen een eengezinswoning en een kamerwoning niet (meer) altijd even eenduidig is.

Een eengezinswoning kan immers feitelijk bewoond worden door één gezin, maar ook door verschillende alleenstaanden. In het eerste geval is de Vlaamse Wooncode van toepassing, maar in het tweede geval moeten de vereisten uit het Kamerdecreet gerespecteerd worden.
De beoordeling van de feitelijke toestand is bijgevolg doorslaggevend, maar blijkt in de praktijk niet altijd evident. De  omzendbrief van minister Van den Bossche van 23 december 2011 met referte RWO/2011/1 geeft daarom een aantal richtlijnen.

Kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen als er kwaliteitsproblemen zijn aan de woning?

 1. Een woning moet voldoen aan minimale kwaliteitsvereisten. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan de huurder aan de vrederechter naar keuze de ontbinding van de huurovereenkomst vragen OF het herstel. De huurder mag van dit keuzerecht geen misbruik maken (door bij voorbeeld herstel te vragen terwijl de kosten zeer hoog zijn of door ontbinding te vragen terwijl het kwaliteitsprobleem heel makkelijk kan worden opgelost). 
 2. Los van de kwaliteitsproblemen kan een huurder een huurovereenkomst van 9 jaar voor een hoofdverblijfplaats steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden (dus nog drie maanden huren na de opzeg). De huurder kan hiermee een procedure omtrent de kwaliteitsproblemen bij de vrederechter vermijden maar de regels inzake opzegtermijn en opzegvergoeding blijven van toepassing, ongeacht de achterliggende reden voor de opzeg (zie ook "Hoe kan de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar beëindigen?")
 3. U kunt uiteraard ook steeds tot een overeenkomst komen met de verhuurder (best schriftelijk) om de overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen. 

De huurder kan via de dienst huisvesting van de gemeente waar de huurwoning gelegen is kosteloos een procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opstarten. Dit is een administratieve procedure waarbij de burgemeester een woning ongeschikt kan verklaren nadat een technicus is langsgekomen om gebreken in de woning vast te stellen, met een heffing ten laste van de verhuurder tot gevolg wanneer hij niet tot herstel overgaat. 

 

Kan je een huurovereenkomst van korte duur verlengen?

Een overeenkomst van korte duur kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.
Wanneer een huur van korte duur stilzwijgend blijft verder lopen wordt de huurovereenkomst geacht vanaf het begin voor negen jaar te zijn aangegaan.

 

Mag de huurprijs worden aangepast/ geïndexeerd?

Voor de geschreven huurovereenkomsten is een jaarlijkse indexatie van de huurprijs toegelaten tenzij het huurcontract de indexatie uitdrukkelijk uitsluit. De huurprijs mag elk jaar ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst geïndexeerd worden. Een indexatie gebeurt echter nooit automatisch. De verhuurder moet de aanpassing schriftelijk aan de huurder melden. 
Bovendien heeft een indexatie slechts een terugwerkende kracht van 3 maanden. Bij een laattijdige aanvraag kan ze dus maximaal 3 maanden teruggekeerd worden.
De indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer, waarbij volgende formule moet worden toegepast: 

geïndexeerde huurprijs=(basishuurprijs x nieuwe index)/aanvangsindex

De basishuurprijs is hierbij de huurprijs zonder de eventueel door de huurder verschuldigde kosten en lasten.
De aanvangsindex is die van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst (vb. index januari 2013 = 120,00).
De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (dus NIET de verjaardag van de ondertekening tenzij beide data gelijk zijn) (vb. index februari 2014 = 121,68). 
Indien u de berekening wenst te controleren kunt u beroep doen op de eenvoudig te gebruiken huurcalculator op de website van de Federale Overheidsdienst Economie 

Indexatie van huurprijs van een mondeling afgesloten huurovereenkomst is enkel mogelijk indien bewezen is dat partijen dit zijn overeengekomen (wat vaak erg moeilijk is bij mondelinge overeenkomsten).

 

Pagina's