Vaak gestelde vragen

5 resultaten gevonden

Is er een einddatum voor de opmaak van een gemeentelijk actieprogramma?

Er is geen einddatum vastgelegd voor de opmaak van het actieprogramma door de gemeenteraad. Art. 2.7 van de Vlaamse Codex Wonen geeft wel een tijdsverloop voor de uitvoering van het actieprogramma :

 1. Berekening gezamenlijke oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen is verplicht en diende in principe uiterlijk op 31/10/2010 te zijn gebeurd, de resultaten ervan zijn geldig tot 31/12/2025;
 2. Berekening gezamenlijke oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse semipublieke rechtspersonen is facultatief, de resultaten ervan zijn geldig tot 31/12/2025;
 3. Enkel voor gemeenten die kennelijk onvoldoende inspanningen leveren: in de periode 2009-2025 dient minimum een kwart van de berekende gezamenlijke oppervlakte aangewend te worden voor de realisatie van sociaal woonaanbod;
 4. Het actieprogramma wordt geacht uitgevoerd te zijn als een gemeente haar BSO op tijd behaald heeft.

 

Vervalt de verplichting om een gemeentelijk actieprogramma op te maken als de gemeente haar BSO heeft behaald?

Ja. De verplichting is gekoppeld aan de verwezenlijking van het bindend sociaal objectief van de gemeente. Als een gemeente haar BSO tijdig heeft behaald, vervalt die verplichting.

Wat wordt bedoeld met "Vlaams bestuur" wanneer u het heeft over het inzetten van gronden van Vlaamse besturen voor sociale woningbouw?

Het gaat onder meer om

 • gemeenten en hun samenwerkingsverbanden,
 • OCMW’s en hun verenigingen,
 • kerkfabrieken (ook van andere gemeenten), maar ook om
 • Vlaamse ministeries, agentschappen en openbare instellingen,
 • Vlaamse provincies.

Een volledige opsomming is te vinden in art.1.3, §1, eerste lid, 60° van de Vlaamse Codex Wonen.

 

Wat zijn Vlaamse semi-publieke rechtspersonen?

Dit zijn rechtspersonen die een bijzondere band hebben met één of meer Vlaamse besturen, omdat deze hun werkzaamheden in hoofdzaak financieren of subsidiëren én er op één of andere manier toezicht over uitoefenen.

Een volledige definitie is te vinden in art. 1.3, §1, eerste lid, 62° van de Vlaamse Codex Wonen.

PDF icon Niet-limitatieve lijst van Vlaamse semi-publieke rechtspersonen

Welke gronden tellen mee voor het gemeentelijk actieprogramma?

Het betreft alle ‘bebouwbare’ onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van de Vlaamse besturen en eventueel ook van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen.

Het betreft alle onbebouwde bouwgronden en kavels waar op basis van de bestemming ontwikkeling van woningbouw mogelijk is, of meer specifiek:

 1. Kavels in niet-vervallen verkavelingen - zowel in woongebied als in woonuitbreidingsgebied;
 2. Bouwgronden gelegen aan een voldoende uitgeruste weg in woongebied;
 3. Bouwgronden gelegen aan een voldoende uitgeruste weg in woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt blijkens een principiële beslissing. Daaronder wordt niet het principieel akkoord in de zin van artikel 5.6.6, §2, VCRO verstaan, maar een beslissing genomen bij het opstellen van een RUP. Van een principiële beslissing is er sprake vanaf het moment dat formeel beslist wordt tot het opmaken van een RUP waarbij woonuitbreidingsgebied wordt omgezet naar woongebied. Het RUP hoeft niet voorlopig of definitief vastgesteld te zijn;
 4. Bouwgronden gelegen aan een voldoende uitgeruste weg in woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt op grond van artikel 5.6.6 VCRO. Daaronder wordt het principieel akkoord van de deputatie in de zin van artikel 5.6.6, §2, VCRO verstaan.