Privacyverklaring Wonen-Vlaanderen - Nieuwsbrieven en enquêtes

1. Inleiding

Het agentschap Wonen-Vlaanderen verstuurt 3 à 4 keer per jaar nieuwsbrieven per e-mail.
Hieronder leest u hoe het agentschap met uw gegevens omgaat als u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrieven.

2. Verantwoordelijke

Het agentschap is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het agentschap beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Het agentschap is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming zijn met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

3. Persoonsgegevens

Het agentschap verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.

Meldt u zich aan om de nieuwsbrief te ontvangen (op website wonenvlaanderen.be in paragraaf “Hou me op de hoogte”), dan registreert en gebruikt het agentschap uw e-mailadres en uw naam.

4. Grondslag van de verwerking

Vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen worden verschillende nieuwsbrieven en ook verzoeken tot deelname aan enquêtes gestuurd per email naar doelgroepen, in de regel op eigen verzoek. Het agentschap moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).

In het kader van diverse thema’s, verbeteringen van informatiekanalen,... wordt via enquetes gepolst naar de noden en verwachtingen van potentiële deelnemers.

4.1. 'OPT IN'

Het agentschap verstuurt de nieuwsbrieven en verzoeken tot deelname aan enquêtes op basis van uw actieve en geïnformeerde toestemming voor het gebruik van de contactgegevens die u verstrekt heeft.

Wenst u een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u zich op de website van het agentschap aanmelden (wonenvlaanderen.be in paragraaf “Hou me op de hoogte”). Bij het invullen van het formulier moet u uitdrukkelijk aanduiden dat u uw toestemming geeft voor het verwerken van uw e-mailadres en naam. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kan het aanmeldformulier niet worden verstuurd.

4.2. 'OPT OUT'

U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief, door op de link te klikken in de nieuwsbrief mail.  (Schrijf je uit)

Het agentschap voegt uw contactgegevens voor het beheer van nieuwsbrieven en informatiemiddelen (uitnodigingen infosessies en specifieke evenementen, deelname aan enquêtes) toe aan het nieuwsbriefbestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, maar ook wanneer u deel uitmaakt van welbepaalde specifieke doelgroepen van een beleidsdomein (bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten), op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Ook in dit geval bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

4.3. Mailchimp

Er wordt bij het versturen van nieuwsbrieven en enquêtes gebruik gemaakt van MailChimp. MailChimp is een webprogramma dat het mogelijk maakt nieuwsbrieven aan te maken en te versturen met verzendlijsten. Door u als abonnee aan te melden voor deze nieuwsbrieven, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het privacybeleid en de voorwaarden van MailChimp. MailChimp is een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde organisatie. MailChimp garandeert dat de gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de AVG.

5. Maatregelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

5.1. Bewaartermijn persoonsgegevens & dataminimalisatie

Het agentschap Wonen-Vlaanderen mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat het agentschap uw e-mailadres verwijdert zodra u aangeeft dat u de nieuwsbieven niet langer wilt ontvangen.

Slechts een beperkt aantal medewerkers van het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft toegang tot de in het kader van het nieuwsbriefbeheer verwerkte persoonsgegevens en enkel wanneer dit noodzakelijk is voor het versturen van de nieuwsbrieven.

5.2. Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht het agentschap Wonen-Vlaanderen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

5.3. Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. In de verwerkingsovereenkomst met de derde partij worden de nodige waarborgen voorzien zodat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

6. Uw privacyrechten

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen
T.a.v. de Data Protection Officer (DPO)
Betreft: Verzoek privacyrechten
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel
Telefoon: 02 553 17 52
               1700
Of via e-mail: privacy.wonen@vlaanderen.be

Zie ook onze algemene Privacyverklaring voor meer informatie over uw privacyrechten en hoe u ons kunt contacteren.