Aankoopprijs van de woning of van het perceel

De begunstigde van het recht van voorkoop kan de woning of het perceel aankopen tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als definitief overeengekomen met de kandidaat-koper.
Als de begunstigde renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken aan de woning heeft uitgevoerd, waardoor de verkoopprijs omhoog werd gestuwd, dan wordt de verkoopprijs verminderd met een gedeelte van de kosten voor die werken in functie van de tijd gedurende welke de begunstigde de beschikking had over de woning. Hierdoor wordt vermeden dat de begunstigde wordt gestraft voor zijn eigen inspanningen en dat de verkoper tweemaal profiteert van de overheidstussenkomst. Hoe langer een begunstigde de beschikking heeft gehad over de woning, hoe kleiner de vermindering van de verkoopprijs.
Het bedrag dat moet worden afgetrokken van de verkoopprijs wordt berekend aan de hand van onderstaande formule:
sb - (a x sb/27), waarbij sb staat voor het subsidiabele bedrag van de kosten voor de renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, en a voor het aantal volledige jaren gedurende de welke de begunstigde van het recht op voorkoop de beschikking had over de woning.