Activiteiten die de gemeente moet uitvoeren voor Vlaamse beleidsprioriteit 1

Elke gemeente voert volgens artikel 2.7 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 2, Deel 2 (dit is het oude besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018) de onderstaande vijf verplichte activiteiten (VA) uit in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 1 :


VA 1_1: De lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde

VA 1_2: Kerncijfers over de woningmarkt periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken

VA 1_3: Het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg

VA 1_4: Voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner om in een aanbod nood- of doorgangswoningen te kunnen voorzien

VA 1_5: Een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren, dat de volgende aspecten bevat:
a) een visie op sociaal wonen uitwerken en toepassen
b) een partnerschap waarmaken met de sociale huisvestingsmaatschappijen die en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente
c) een beleid voeren rond de activering van gronden en panden voor sociaal wonen
d) de opdrachten, vermeld in het Monitoringbesluit van 10 november 2011 uitvoeren
e) de opdrachten, vermeld in het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 uitvoeren, en het Projectportaal gebruiken, vermeld in artikel 5 van het Procedurebesluit Wonen
f) de toewijzingspraktijk van sociale woningen minstens eenmaal per jaar op het lokaal woonoverleg bespreken


Gemeenten die deelnemen aan een gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsproject lokaal woonbeleid voeren volgens artikel 2.14 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen twee bijkomende verplichte activiteiten uit:

VA 1_6: De woningmarkt in het werkingsgebied van het project in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde

VA 1_7: Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken

Duiding bij de verplichte activiteiten vindt u in het richtlijnenkader hieronder in de rubriek documenten.