Activiteiten die de gemeente moet uitvoeren voor Vlaamse beleidsprioriteit 2

Elke gemeente voert volgens artikel 2.8 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen de onderstaande twee verplichte activiteiten (VA) uit in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 2 :

VA 2_1: Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken

VA 2_2: Een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren, dat de volgende aspecten omvat:
a) de decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uitvoeren
b) voldoende woningcontroleurs aanwijzen


Gemeenten die deelnemen aan een  gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsproject lokaal woonbeleid voeren volgens artikel 2.15 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen vier bijkomende verplichte activiteiten uit:

VA 2_3: Een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium

VA 2_4: Gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het lokaal woonoverleg bespreken

VA 2_5: Het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken, ten minste voor de volgende doeleinden:
a) de resultaten van conformiteitsonderzoeken verwerken
b) gegevens uitwisselen tussen het Vlaamse Gewest, de gemeenten en het project

VA 2_6: Bij verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren:
a) de verzoeken registreren
b) de huurders een ontvangstbewijs bezorgen en hen informeren over hun rechten

Duiding bij de verplichte activiteiten vindt u in het richtlijnenkader hieronder in de rubriek documenten.