Huurprijsregulering

Om een billijke vergoeding als maandelijkse huurprijs vast te leggen, neemt de Vlaamse Regering betaalbaarheid als uitgangspunt. Vluchtelingen uit Oekraïne en hun gezinsleden met een tijdelijke bescherming ontvangen, behoudens andersluidende beslissing, maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een (equivalent) leefloon. Vluchtelingen uit Oekraïne met het statuut tijdelijke bescherming, hebben ook recht op werk en begeleiding naar werk met een verblijfskaart A of een bijlage 15. Op die manier krijgen zij vrijwel onmiddellijk toegang tot de arbeidsmarkt zodat ze een inkomen kunnen krijgen waarmee ze een huurprijs kunnen betalen.

De Vlaamse Regering opteert ervoor om te werken met een vaste huurprijs voor zelfstandige woningen en kamers, en een huurprijs, afhankelijk van de geboden dienstverlening, in het geval van een slaapfaciliteit in een collectieve voorziening. De huurprijs houdt ook rekening met het gezinstype (alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast), en of de huurlasten zijn inbegrepen of niet. Onder huurlasten bedoelen we minimaal de kosten voor elektriciteit, gas, water én internet.

Opgelet: voor SHM’s, SVK’s en het VWF is dit kader verplicht. Voor lokale besturen en private partners zijn de regels voor de huurprijs optioneel en richtinggevend. 

Woningtypes

Een eerste uitgangspunt is een onderscheid tussen verschillende woningtypes. U leest hieronder de verschillende definities.

Zelfstandige woning

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 definieert een zelfstandige woning als een woning die beschikt over een toilet, een bad of douche en een kookgelegenheid (art. 1.2, eerste lid, 156°).

Kamer

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 definieert een kamer als een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt (art. 1.3, §1, eerste lid, 25°).

Een slaapfaciliteit in een collectieve voorziening

Dit type bestaat alvast uit een bed, en is een woningtype dat niet als een zelfstandige woning of kamer te kwalificeren is. Afhankelijk van de geboden dienstverlening in de voorziening wordt de maandelijkse huurprijs bepaald tussen een minimaal en een maximaal bedrag.

Mobiele woonunit

Een mobiele woonunit wordt gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd voor tijdelijke bewoning. Een mobiele woonunit zal afhankelijk van het gebruik en de uitrusting moeten beschouwd worden als een zelfstandige woning dan wel een kamer voor de bepaling van de aan te rekenen maandelijkse huurprijs.

Gezinstypes

Een tweede uitgangspunt is dat de huurprijsbedragen rekening houden met het gezinstype. We maken daarbij een onderscheid tussen een alleenstaande persoon, een persoon met gezinslast of een aantal samenwonende personen.

Een alleenstaande persoon

Alleenstaande personen zijn personen die alleen wonen en die niet tot één van de andere categorieën behoren.

Een persoon met gezinslast

Een persoon met gezinslast woont uitsluitend samen met personen die ten laste zijn van hem. Onder gezin ten laste wordt verstaan, de echtgenoot, de levenspartner, het ongehuwd minderjarig kind of meerdere kinderen onder wie minstens één ongehuwd minderjarig kind. Het dekt meteen het recht van de eventuele echtgeno(o)t(e) of levenspartner. De levenspartner is de persoon met wie de persoon een feitelijk gezin vormt

Een samenwonende persoon

Een samenwonende persoon is elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen. 

Bedragen

Zelfstandige woning of kamer

 • Inclusief kosten en lasten:

   

  alleenstaande persoon

  persoon met gezinslast

  samenwonende persoon

  zelfstandige woning

  438 euro

  591 euro

  292 euro

  kamer

  219 euro

  296 euro

  146 euro

 • Exclusief kosten en lasten:

   

  alleenstaande persoon

  persoon met gezinslast

  samenwonende persoon

  zelfstandige woning

  328 euro

  443 euro

  219 euro

  kamer

  164 euro

  222 euro

  109 euro

Slaapfaciliteit in een collectieve voorziening

De slaapfaciliteit zal bestaan uit een bed in een gemeenschappelijke ruimte. Ook andere zaken zoals sanitair en keuken, zullen gemeenschappelijk georganiseerd zijn. In tegenstelling tot een zelfstandige woning of kamer, kan in dergelijke collectieve voorzieningen ook een uitgebreide flankerende dienstverlening geboden worden. Het gaat dan om materiële dienstverlening die geboden wordt door de inrichters van de opvangplaats aan de persoon of het gezin, onder meer op het vlak van onderdak, eten, kledij, verzorging, medische, sociale en psychologische begeleiding en toegang tot juridische bijstand en tot diensten zoals tolken en opleidingen.

Voor een uitgebreide dienstverlening is een hogere vergoeding dan de minimale huurprijs wenselijk. Er wordt een maximale huurprijs bepaald, die in functie van de aangeboden dienstverlening kan worden gemoduleerd.

 • Inclusief kosten en lasten:

   

  alleenstaande persoon

  persoon met gezinslast

  samenwonende persoon

  minimaal

  164 euro

  222 euro

  109 euro

  maximaal

  959 euro

  1.208 euro

  549 euro

 • Exclusief kosten en lasten:

   

  alleenstaande persoon

  persoon met gezinslast

  samenwonende persoon

  minimaal

  109 euro

  148 euro

  73 euro

  maximaal

  959 euro

  1.208 euro

  549 euro