Opknap- en beheerspremie

Opknappremie

SHM/WM/VWF: subsidie voor het opknappen van leegstaande sociale huurwoningen

Een SHM (of woonmaatschappij (WM)) of het Vlaams Woningfonds (VWF) kan subsidie ontvangen voor het opknappen van leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van sloop, renovatie of verkoop, als die woning wordt aangeboden voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze subsidie bedraagt:7

 • maximaal 3.000 euro voor het opknappen van een leegstaande sociale huurwoning in afwachting van sloop, renovatie of verkoop op voorwaarde dat u de woning minstens 3 maanden en maximaal 5 maanden voor verhuring ter beschikking stelt aan vluchtelingen uit Oekraïne
 • maximaal 10.000 euro voor het opknappen van een leegstaande sociale huurwoning in afwachting van sloop, renovatie of verkoop als u de woning minstens 6 maanden voor verhuring ter beschikking stelt aan vluchtelingen uit Oekraïne

SVK’s hebben doorgaans geen leegstaande huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie. Zij kunnen deze subsidie niet aanvragen.

Het gaat telkens om een terugbetaling van de effectief gemaakte kosten aan die woningen met het oog op de verhuring aan vluchtelingen uit Oekraïne. De aantoonbare kosten van uw interne klusjesdienst (bijvoorbeeld interne kostenstaten) of de kosten van de leegstandsbeheerder aan de woning komen ook in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag van de subsidie gebeurt door de SHM, het VWF of de woonmaatschappij zelf.

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van de reële kosten, moet u deze woningen aanmelden in de Vlaamse huisvestingstool. De VMSW zal dit aanbod valideren door na te kijken of het gaat over leegstaande woningen in afwachting van renovatie. Het kan zijn dat de VMSW u hierover contacteert. Na deze validatie zal het aanbod doorstromen naar de gemeentelijke validatoren. Zij valideren of het aanbod effectief mag gebruikt worden voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is dus belangrijk dat u even met uw gemeente afstemt, voordat u een aanbod in de tool opneemt. Een bevestiging van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool door de gemeente is voldoende om aan te tonen dat de gemeente akkoord gaat met het aanbod van die woningen. Ook als u de woning nog moet opknappen, meldt u ze aan en geeft u de timing voor de opknapwerken op.

Opgelet: u mag echter pas starten met de opknapwerken nadat de gemeente akkoord ging via de Vlaamse huisvestingstool. Dat is een voorwaarde voor de subsidie.

SHM/WM/VWF: opknappen voor collectieve voorzieningen en niet-sociale woningen

U kunt als SHM, SVK of woonmaatschappij een subsidie ontvangen om collectieve voorzieningen op te knappen of andere woningen die u in huur neemt van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel. Collectieve voorzieningen zijn bijvoorbeeld (delen van) woonzorgcentra, ziekenhuizen, kloosters, studentenhomes of -koten,…

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van de reële kosten meldt u deze woningen of collectieve voorzieningen aan via de Vlaamse huisvestingstool. De VMSW valideert dit aanbod. De VMSW heeft echter geen zicht op dit soort projecten, daarom informeert u ons best over deze initiatieven met de nodige documenten, zoals huurcontracten,… (helpdesk.oekraine@vmsw.be). Na deze validatie zal het aanbod doorstromen naar de gemeentelijke validatoren. Zij moeten dit bevestigen. Dit geldt als akkoord van de gemeente. De woning of collectieve voorziening moet minstens 6 maanden verhuurd worden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Voorwaarden om de subsidie te verkrijgen:

 1. U meldde woningen of collectieve voorzieningen aan in de Vlaamse huisvestingstool en u heeft aangegeven vanaf wanneer en tot wanneer de locatie ter beschikking is
 2. De VMSW heeft dit aanbod gevalideerd in de Vlaamse huisvestingstool.
 3. De betrokken gemeente heeft haar akkoord gegeven met het aanbod van die woningen door validatie van het aanbod ervan in de Vlaamse huisvestingstool.
 4. U heeft de woning of collectieve voorziening opgeknapt en heeft de nodige bewijsstukken.
 5. U stuurt een aanvraag naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com samen met de bewijsstukken.

U doet uw aanvraag via een e-mail aan premie.oekraine@vmsw.zendesk.com. De e-mail moet aan een aantal vereisten voldoen om hem te kunnen verwerken: 

1. Onderwerp van de mail, al naargelang:

 • Aanvraag opknappremie Oekraïne ‘naam SHM, woonmaatschappij of VWF’
 • Aanvraag opknappremie collectief / niet-sociale woningen ‘naam SHM, woonmaatschappij of SVK’

SHM’s of woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op de rekening-courant. SVK’s en het VWF vermelden het rekeningnummer in de e-mail.

2. Bijlagen:

 • De bewijsstukken van de gemaakte kosten voor het opknappen van de woningen en collectieve voorzieningen met een verwijzing naar de woning of collectieve voorziening waarop de bewijsstukken betrekking hebben. SHM’s en woonmaatschappijen kunnen ook de kosten van de eigen klusdienst in rekening brengen.
 • Een bewijs van validatie van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool, bijvoorbeeld een printscreen.
 • Een overzicht van alle woningen of collectieve voorzieningen waaraan u werken heeft laten uitvoeren:
  • het adres
  • de huurprijs
  • de mogelijke ingangsdatum van de verhuring en de periode van terbeschikkingstelling

De uitbetaling gebeurt nadat de VMSW de bewijsstukken controleerde. In voorkomend geval zal het factuurbedrag verhoogd worden met de niet-aftrekbare btw (die via verlegging van heffing, overeenkomstig artikel 20 van het KB nr.1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten laste is van de SHM, het SVK of de woonmaatschappij).

SHM’s of woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op hun rekening-courant. SVK’s en het VWF geven in de e-mail met de aanvraag een rekeningnummer op

Beheerspremie

Een SHM, SVK of een woonmaatschappij kan een eenmalige en forfaitaire subsidie krijgen voor het in huur nemen van woningen of collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel om die tijdelijk te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne. De eenmalige subsidie voor de organisatie van die verhuring bedraagt 250 euro per zelfstandige woning of per kamer van een collectieve voorziening. U ontvangt de subsidie als bepaalde voorwaarden vervuld zijn. U kunt als SHM, woonmaatschappij of het VWF ook een eenmalige forfaitaire subsidie van 250 euro per sociale huurwoning krijgen voor de organisatie van deze verhuring als u deze sociale woningen die leeg staan in afwachting van renovatie, sloop of verkoop, verhuurt aan diezelfde doelgroep.

Hoe vraagt u deze premie aan?

Voorwaarden om de subsidie te verkrijgen:

 1. U meldde de woningen of collectieve voorzieningen in de Vlaamse huisvestingstool.
 2. De VMSW heeft het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool gevalideerd.
 3. De gemeentelijke validatoren hebben dat aanbod in de Vlaamse huisvestingstool bevestigd.
 4. U stuurt een aanvraag in naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com samen met de bewijsstukken.

U doet uw aanvraag via e-mail naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com. De e-mail moet aan een aantal vereisten voldoen om hem te kunnen verwerken: 

1. Onderwerp van de mail:

 • Aanvraag beheerspremie ‘naam SHM, woonmaatschappij, VWF of SVK’.
 • SHM’s of woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op hun rekening-courant. SVK’s en het VWF vermelden het rekeningnummer in de e-mail.

2. Bijlagen:

 • Een bewijs van validatie van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool, bijvoorbeeld een printscreen.
 • Een overzicht, inclusief het adres, van de huurprijs en de mogelijke ingangsdatum van de verhuring en de periode van terbeschikkingstelling

Opgelet: deze woningen komen niet in aanmerking voor de reguliere SVK-subsidie (basis-, aanvullende en groeisubsidie), aangezien de gesloten huurovereenkomsten niet beantwoorden aan de modelovereenkomsten die SVK’s moeten gebruiken voor hun reguliere werking.

De uitbetaling gebeurt nadat de VMSW de bewijsstukken controleerde. SHM’s of woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op hun rekening-courant. SVK’s en het VWF geven in de e-mail met de aanvraag een rekeningnummer op.