Specifiek huurregime

De Vlaamse Regering werkte een specifiek, afwijkend huurregime uit voor als een SHM, een SVK of een woonmaatschappij woningen of collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel in huur neemt om tijdelijk onder te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Dit afwijkend huurregime moet u ook toepassen als u leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van sloop, renovatie of verkoop of woonunits rechtstreeks verhuurt aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Als u leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van sloop, renovatie of verkoop verhuurt aan een leegstandsbeheerder, hebt u de keuze om ofwel het reguliere kader voor leegstandsbeheer toe te passen, ofwel het regime dat de Vlaamse Regering specifiek uitwerkte voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de onderhuurovereenkomst met een vluchteling uit Oekraïne, moet de leegstandstandsbeheerder altijd het regime dat de Vlaamse Regering uitwerkte voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, toepassen.

Een SVK kan, via dit huurregime voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, geen woningen (tijdelijk) inhuren van particuliere eigenaars op de private huurmarkt om de woningen onder te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne. Een SVK kan dus binnen dit huurregime enkel woningen of collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel in huur nemen om die tijdelijk onder te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne. U leest hieronder de grote lijnen van dit specifieke huurregime.

Duurtijd

  • De duurtijd van de hoofdhuurovereenkomst bedraagt minstens 3 maanden.
  • De huurovereenkomst wordt telkens verlengd onder dezelfde voorwaarden als geen van de partijen ten minste twee maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft gedaan.
  • De partijen kunnen de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen zonder motivering en zonder opzeggingsvergoeding mits een opzeggingstermijn van minstens zeven dagen.De onderhuurder of de huurder als er rechtstreeks wordt verhuurd aan een vluchteling uit Oekraïne kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen zonder motivering, zonder opzeggingsvergoeding en zonder opzeggingstermijn. 

Werkzaamheden in het gehuurde goed

In de hoofdhuurovereenkomst kunnen de partijen schriftelijk overeenkomen dat de hoofdhuurder zich ertoe verbindt in het gehuurde goed bepaalde werken uit te voeren die in principe voor de verhuurder zijn. De partijen bepalen de termijn waarin de werken moeten worden uitgevoerd. Er kan van de versoepelde minimale woningkwaliteitsvereisten worden afgeweken als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

  1. de werken dienen om het gehuurde goed minstens in overeenstemming te brengen met de versoepelde minimale woningkwaliteitsvereisten;
  2. de werken worden precies omschreven in de huurovereenkomst;
  3. er zijn geen huurgelden verschuldigd tijdens de overeengekomen duur van de werken, waarbij de duur niet korter mag zijn dan de duur die nodig is om de werken uit te voeren;
  4. zolang de woning niet minstens voldoet aan de versoepelde minimale woningkwaliteitsvereisten, mag het gehuurde goed niet worden onderverhuurd aan vluchtelingen uit Oekraïne. 

Hoofd- en onderhuur

Binnen dit specifieke huurregime voor verhuring aan vluchtelingen uit Oekraïne geldt een aparte regeling voor hoofdhuur en onderverhuring. Artikel 32 van het Vlaams Woninghuurdecreet, dat het kader biedt voor onderverhuring, wordt buiten werking gesteld binnen dit specifieke huurregime. 

Opzeggingstermijn

Beide partijen kunnen de huurovereenkomst op elk tijdstip beëindigen zonder motivering en zonder een opzeggingsvergoeding. Als de verhuurder/hoofdhuurder opzegt, dan geldt een opzeggingstermijn van minstens zeven dagen. De onderhuurder of de huurder als er rechtstreeks wordt verhuurd aan een vluchteling uit Oekraïne, kan op ieder tijdstip de huurovereenkomst opzeggen en dit zonder een opzeggingstermijn. Dit is een afwijking op artikel 15 van het Vlaams Woninghuurdecreet, dat bepaalt dat een opzeggingstermijn (als de opzegging te allen tijde kan gebeuren) ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging wordt gedaan. Als de verhuurder (hoofdhuurder) de huurovereenkomst opzegt, start de opzeggingstermijn van zeven dagen op de derde werkdag na de dag waarop de opzegging werd gedaan. Het is sterk aanbevolen om de opzegging per aangetekende brief te doen. Zo heeft u een bewijs dat u de opzegging heeft gedaan, maar dit is niet verplicht. Ook opzeggingen via een gewone brief, per mail, SMS of Whatsapp-bericht zijn geldig als opzegging. Bij een betwisting is het aan de opzeggende partij om de datum te bewijzen waarop de opzegging werd gedaan.