Uitzonderingen op het recht van voorkoop

Artikel 5.76, §1 derde lid en artikel 5.76, §2 eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen bepaalt welke onroerende goederen van het recht van voorkoop zijn uitgesloten. Deze bepalingen worden hieronder samengevat.
Van het recht van voorkoop worden uitgesloten:

  • onroerende goederen die worden verkocht door sociale huisvestingsmaatschappijen;
  • gronden die in uitvoering van het gemeentelijk actieprogramma worden verkocht met het oog op de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod;
  • woningen die deel uitmaken van een gebouw met meerdere woningen, waarbij de verkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan;
  • afzonderlijke garages en staanplaatsen voor fietsers en motorrijtuigen;
  • afzonderlijke loten van een goedgekeurde verkaveling die niet in zijn geheel wordt verkocht;
  • de aankoop van een eerste woning of een perceel bestemd voor woningbouw door een of meer natuurlijke personen, op voorwaarde dat deze verkrijgers geen andere woning of ander perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, op de dag van het sluiten van de overeenkomst tot koop.

De Vlaamse Regering kan uitzonderingen vaststellen op de vier laatste hierboven vermelde uitsluitingen van het recht van voorkoop. Deze bevoegdheid heeft de Vlaamse Regering vooralsnog niet uitgeoefend.