Verplicht advies van de gemeenten bij een aandeel van ten minste 9% sociale huurwoningen

In de gemeenten waarin het aandeel sociale huurwoningen ten opzichte van het aantal huishoudens in de nulmeting op het vlak van het bestaande sociaal woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens de Vlaamse Codex Wonen Boek 2, Deel 3, Titel 3, ten minste 9% bedraagt, kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, (de sociale verhuurkantoren) en Vlabinvest apb het recht van voorkoop slechts uitoefenen na een positief advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de woning of het perceel waarop het recht van voorkoop van toepassing, gelegen is. Het advies vanwege het college van burgemeester en schepenen moet gemotiveerd zijn en minstens de redenen aangeven volgens dewelke het betrokken project voor sociaal wonen geen meerwaarde zou opleveren.

De Vlaamse Regering stelt de lijst van de gemeenten met tenminste 9% sociaal huuraanbod vast bij elke voortgangstoets over de implementatie van het bindend sociaal objectief. U kunt de lijst vastgesteld bij de voortgangstoets 2020 hier raadplegen.

De begunstigden van het recht van voorkoop vragen het advies aan het college van burgemeester en schepenen op, binnen twintig dagen nadat ze in kennis werden gesteld van de geplande verkoop. Wanneer het advies negatief is, dienen de aanvragers af te zien van het recht van voorkoop. Wordt geen advies gegeven binnen een termijn van twintig dagen, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 5.78 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het kader van de voortgangstoets van 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 5.78 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het kader van de voortgangstoets van 2020

Meer regelgeving