Woonmaatschappijen: informatie voor lokale besturen

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.
Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. Om deze werkingsgebieden te bepalen, krijgen de lokale besturen een trekkersrol.

Aanpak werkingsgebieden 

Ten laatste op 31 oktober 2021 dienen de lokale besturen een voorstel van werkingsgebied in via woonmaatschappij@vmsw.be. Dit voorstel dient in onderling overleg met andere lokale besturen te zijn bereikt, besproken op het lokale woonoverleg en is gedragen door de gemeenteraad. Meer informatie hierover vindt u in de brief van de Vlaamse minister van Wonen van 23 oktober 2020 en de aanvullende brief van 18 maart 2021

Ondersteuning door Wonen-Vlaanderen en VMSW

U kunt bij deze afbakeningsoefening rekenen op begeleiding van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Wonen-Vlaanderen.

Data-overzicht per gemeente 

De eerste stap richting woonmaatschappijen is de vorming van de werkingsgebieden. Die zullen meestal uit verschillende gemeenten bestaan, waardoor het belangrijk is om voor elk van die gemeenten inzicht te hebben in: 

  • welke woonactor hoeveel sociale huurwoningen verhuurt;
  • welke woonactor sociale koopactiviteiten ontwikkelt;
  • hoeveel grondreserves in handen zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen;
  • het aantal huishoudens.

U kunt voor elke gemeente die u bij het werkingsgebied wilt betrekken zo’n data-overzicht aanvragen via woonmaatschappij@vmsw.be

Modeldocumenten voor afbakening werkingsgebieden 

Bij het bepalen van een advies van werkingsgebied hebben de lokale besturen een belangrijke trekkersrol. Om bij de afbakening van een werkingsgebied tot een gedragen advies te komen moet je als (groep van) gemeente met een aantal criteria rekening houden.  Dit (gezamenlijk) advies moet ten laatste op 31 oktober beslist zijn door de gemeenteraden van elk deelnemend bestuur. De datum van de gemeenteraden is dus essentieel, het indienen mag dus ook de eerste week van november.

Om lokale besturen te helpen bij hun adviesverlening, stellen we twee modeldocumenten ter beschikking om ook het indienen van het advies te vereenvoudigen: een Bestand modelformulier voor de advisering  en een eenvoudig Bestand ontwerp van gemeenteraadsbeslissing .

We raden het gebruik van het modelformulier sterk aan -ook om fouten te vermijden- maar zien het niet als een verplichting. Gemeenten kunnen in een andere vorm hun advisering werkingsgebied indienen. Belangrijk is dat alle elementen uit het modelformulier een plaats en antwoord krijgen in het advies dat de (groep van) gemeenten indienen.

Voor eventuele bijkomende informatie kan u terecht op woonmaatschappij@vmsw.be

Begeleiding door externe facilitatoren

Wonen-Vlaanderen en de VMSW stelden een pool van deskundige bemiddelaars samen waarop lokale besturen een beroep konden doen om de vorming van de werkingsgebieden te helpen faciliteren. De laatste aanvragen tot begeleiding dienden uiterlijk op 18 juni 2021 te worden ingediend. Nieuwe facilitatie-opdrachten kunnen niet meer worden opgestart.

Informatie op het luik woonmaatschappijen van de VMSW

Alle informatie over het traject tot vorming van woonmaatschappijen is beschikbaar op https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woonmaatschappijen.

Webinar: impact op de aandeelstructuur en stemrechten. 

Bekijk via deze link het webinar over de impact op de aandeelstructuur en stemrechten. 
In Bestand dit document 'stappenplan aandelen' kunt u de details van de berekeningen van het fictieve voorbeeld vinden. 

Informatie over het ontwerpdecreet over de vorming en erkenning van woonmaatschappijen

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen,  dat onder meer de invoering van de woonmaatschappijen regelt, wordt momenteel behandeld door het Vlaams Parlement (zie Ontwerp van decreet 828 (2020-2021) nr. 1 - Vlaams Parlement). Dit ontwerpdecreet bevat o.a. bepalingen over het werkingsgebied van de woonmaatschappijen en de verdeling van de stemrechten tussen de lokale besturen. Meer informatie: PDF icon tweede principiële goedkeuring ontwerpdecreet vorming en erkenning woonmaatschappijen

 

Contactpersoon voor uw gemeente? 

Heeft uw gemeente of uw regio al een verantwoordelijke om het werkingsgebied in uw regio te helpen vormen? Laat het ons weten via woonmaatschappij@vmsw.be. Zo kunnen we de communicatie tussen uw gemeente en de ondersteunende diensten van de VMSW en Wonen-Vlaanderen vlot laten verlopen.