Steunpunt Wonen 2016-2020

In het najaar van 2015 lanceerde de Vlaamse regering, op voorstel van minister Liesbeth Homans, een oproep voor de erkenning van een nieuw Steunpunt Wonen voor een termijn van 5 jaar (2016-2020). Hierbij werd vastgehouden aan de basisprincipes van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’. Op 27 november 2015 werd de opdracht toegewezen aan een consortium van onderzoeksgroepen van de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Technische Universiteit Delft. Dit consortium vormt in grote lijnen de verderzetting van het Steunpunt Wonen 2012-2015. 

Het Steunpunt Wonen ging van start op 1 januari 2016 en zal nog tot 31 maart 2021 instaan voor het voeren van onderzoek over wonen en het Vlaamse woonbeleid.
 

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van het Steunpunt Wonen staat omschreven in het PDF icon meerjarenplan.  De basisopdracht, die de lange termijn onderzoekstrajecten omvat, bestaat uit acht werkpakketten:

 • WP 1: Nieuwe woonsurvey en woningschouwing
 • WP 2: Gedetailleerde analyses van het 'Grote Woononderzoek 2013'
 • WP 3: Databanken en registratiepraktijken
 • WP 4: Indicatoren
 • WP 5: Werking van de woningmarkt
 • WP 6: Verhuisbewegingen en ruimtelijke dynamiek op de woningmarkt
 • WP 7: Beleidsevaluerend onderzoek
 • WP 8: Juridisch onderzoek

Daarnaast voert het Steunpunt ook kortlopende ad hoc onderzoeksopdrachten uit. Deze studies worden jaarlijks bepaald en vertrekken vanuit specifieke beleidsvragen. In de periode 2016-2020 werden volgende opdrachten toegewezen:

 • Evaluatie sociale huurreglementering: naar een minder gedetailleerde regulering en meer lokale autonomie.
 • Studie ter voorbereiding van een nieuw stelsel van huursubsidies.
 • Naar een toegankelijke tool voor het inschatten van de woningkwaliteit.
 • Regionale differentiatie maximum verkoopwaarden in het stelsel van bijzondere sociale leningen en de erkende kredietmaatschappijen.
 • Ondersteuning uitwerking Vlaams anti-discriminatiebeleid op de private huurmarkt.
 • Toepassing van de huurschatter voor de sociale huur.
 • Nieuwe wooninitiatieven: een tweede golf.
 • Evaluatie van de kosteneffectiviteit van SHM’s en SVK’s en van mogelijke modellen voor woonmaatschappijen.
 • Juridische ondersteuning bij de implementatie van nieuwe regelgeving.
 • Opstellen van risicoprofielen er prioritering van de conformiteitsonderzoeken in het kader van de aanvraag van een huursubsidie en bij de eerste inhuurname van een woning aangeboden door een SVK.
 • Onderzoek naar niet-klassieke gebruiksrechten in functie van het woonbeleid.
 • Inschatting van de renovatiekosten om het Vlaamse woningpatrimonium tot de vereiste woningkwaliteit en de geambieerde energetische kwaliteit te brengen.
 • Verzekering gewaarborgd huren.
 • Toepassing van de huurschatter voor de sociale huur (vervolg).
 • Drempels voor renovatie.
 • De energieprestaties van de Vlaamse woningvoorraad, cijfers en verklaringen.
 • Certificering woningcontroleurs.
 • Energetische investeringen en energieverbruik in SHM-woningen.
 • Onderzoek naar de impact van de invoering van de persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap op wonen en woonbeleid.
 • Onderzoek naar noodwoningen.
 • De impact van mogelijke langetermijn perspectieven van de energienorm in het kader van de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.
 • Afstemming woonbeleidsinstrumentarium op de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
 • Een dynamische lijst van malafide huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars.
 • Verzekering gewaarborgd wonen.
 • Begeleidingsnoden sociale huisvesting.

Op de website van het Steunpunt Wonen vindt u meer informatie over het onderzoeksprogramma (zie rubriek 'onderzoek') en kan u de opgeleverde eindrapporten raadplegen en downloaden (rubriek 'publicaties').
 

Studiedagen

Het steunpunt organiseert op geregelde tijdstippen studiedagen om afgeronde studies toe te lichten:

 • Studienamiddag 'De sociale huisvesting in Vlaanderen: blikken naar de toekomst' (18/06/2019)
 • Studiedag 'Woonsurvey 2018' (25/04/2019)
 • Studiedag 'Focus op woningkwaliteit in onderzoek en beleid' (22/03/2019)
 • Studienamiddag 'Focus op private huur in onderzoek en beleid' (11/01/2018)

Meer informatie over deze studiedagen vindt u op de website van het Steunpunt Wonen in de rubriek 'studiedagen'.

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel