Hoe de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

Wanneer moet u de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U hebt daarvoor wel wat tijd; niet later dan 9 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract. Als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor, kan u ook na deze 9 maanden nog een aanvraag indienen maar opgelet: als uw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs. U kan zelf op voorhand uitrekenen wat uw geïndexeerde huurprijs is en hoeveel de maximale huurprijs bedraagt aan de hand van Bestand deze rekenmodule.

 

Hoe moet u de Vlaamse huursubsidie aanvragen?

Dat doet u met dit Bestand aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de huurprijs. Vraag hierbij gerust hulp aan de woonwinkel of het OCMW in uw gemeente.

Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent en u de huursubsidie aanvraagt op basis van een andere reden dan het verlaten van een onaangepaste woning, voegt u bij uw aanvraag best dit Bestand medisch attest, ingevuld door uw huisarts.

Belangrijk: als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich in bepaalde gevallen inschrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in uw gemeente. Dit moet ten laatste 9 maanden na uw aanvraag. U krijgt de huursubsidie maar zolang u op die wachtlijst staat ingeschreven. Zo’n inschrijving is niet nodig als u verhuist vanuit een huurwoning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap, als u huurder wordt van een assistentiewoning of van een woning van een sociaal verhuurkantoor.

Als u huurder wordt van een sociaal verhuurkantoor, kunt u bij dat sociaal verhuurkantoor terecht voor uw aanvraag van de Vlaamse huursubsidie. Gebruik dan dit Bestand aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de huurprijs voor een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 5, Deel 5, Titel 1

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt verleend zoals vermeld in artikel 5.164, §1, zesde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wanneer kan ik de huursubsidie aanvragen?

U kan de huursubsidie enkel aanvragen nadat u verhuisd bent. U krijgt daarvoor negen maand de tijd vanaf de startdatum van het huurcontract van uw nieuwe woning. Als u een woning huurt bij een sociaal verhuurkantoor, kan u ook na deze termijn van negen maand nog een aanvraag indienen.

U dient de aanvraag in elk geval best zo snel mogelijk na uw verhuis in. De startdatum van uw recht op de huursubsidie hangt namelijk mee af van uw aanvraagdatum. Als u te lang wacht met het indienen van uw aanvraag, schuift de startdatum van uw huursubsidie op.

Als u de aanvraag voorafgaand aan uw verhuis indient, dan zal deze geweigerd worden.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag voor de huursubsidie heb ingediend?

Eerst en vooral zal Wonen-Vlaanderen onderzoeken of alle noodzakelijke documenten in uw dossier aanwezig zijn. Binnen de maand nadat uw aanvraag is ingediend, zal Wonen-Vlaanderen u laten weten of uw aanvraag al dan niet volledig is. Als u nog bepaalde documenten moet bezorgen, dan zal Wonen-Vlaanderen die bij u opvragen. Op deze brief staat een dossierbehandelaar vermeld. U kan bij deze persoon terecht met uw vragen.

Mogelijk moet Wonen-Vlaanderen een onderzoek ter plaatse uitvoeren. Er moet namelijk onderzocht worden of nieuwe woning aan de voorwaarden voldoet. Wonen-Vlaanderen zal dit onderzoek altijd schriftelijk en op voorhand aankondigen. U moet ervoor zorgen dat de woning toegankelijk is op het ogenblik van het onderzoek. Als u om een of andere reden niet aanwezig kan zijn en ook niemand heeft die in uw plaats voor de toegang kan zorgen, dan deelt u dit best op tijd mee aan de onderzoeker die op de brief vermeld staat. 

Van zodra alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn in uw aanvraag, neemt Wonen-Vlaanderen binnen de drie maanden een beslissing. Mocht dat niet het geval zijn, of als u het niet eens bent met de beslissing, dan kan u beroep aantekenen. U moet dat aangetekend doen en binnen de twee maanden na het meedelen van de beslissing of het verstrijken van de beslissingstermijn. Vervolgens zal Wonen-Vlaanderen binnen de drie maanden (vier maanden als er nog een onderzoek ter plaatse moet worden uitgevoerd) een beslissing over uw beroep meedelen.

Meer vragen

Contact

Adres: 
team Huursubsidie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 b40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: