Jaarlijkse controle en herberekening van de huurpremie

Controle en herberekening

Het agentschap controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag. Bij de berekening houdt het agentschap rekening met de ligging van uw woning, uw recentste gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Wonen-Vlaanderen ontvangt deze gegevens uit verschillende authentieke bronnen en databanken. 

De jaarlijkse controle leidt tot 3 mogelijke situaties:

Situatie 1: u voldoet nog aan alle voorwaarden en het herberekende bedrag is positief (groter dan 0)

 • Het herberekende bedrag wordt toegekend voor de volgende twaalf maanden, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen.
 • U ontvangt per brief de beslissing met het nieuwe huurpremiebedrag.

Situatie 2: u voldoet nog aan alle voorwaarden maar het herberekende bedrag is negatief (kleiner dan 0)

 • De uitbetaling van de huurpremie wordt opgeschort tot de volgende jaarlijkse controle.
 • Als u bij een volgende jaarlijkse controle nog aan alle voorwaarden voldoet en het berekende huurpremiebedrag is positief, dan gaan we opnieuw over tot uitbetaling.
 • U ontvangt per brief de beslissing met vermelding van de volgende jaarlijkse controledatum

Situatie 3: u voldoet niet langer aan alle voorwaarden (maximale inkomens- en huurprijsgrenzen)

 • De uitbetaling van de huurpremie wordt opgeschort tot de volgende jaarlijkse controle
 • Als u bij een volgende jaarlijkse controle opnieuw aan alle voorwaarden voldoet kan de uitbetaling heropgestart worden
 • U ontvangt per brief de beslissing met vermelding van de volgende jaarlijkse controledatum

Er zijn geen tussentijdse aanpassingen en het berekende bedrag wordt niet tussentijds aangepast. Wijzigingen in uw gezin (zoals een geboorte, een overlijden of inwonende meerderjarige kinderen die zelfstandig gaan wonen) worden meegenomen bij de volgende jaarlijkse controle.

Het inkomen bij de jaarlijkse controle:

Het inkomen is de som van de volgende inkomsten die ontvangen zijn in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:

 1. het gezamenlijk belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbare inkomen;
 2. het leefloon;
 3. de inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
 4. de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het aanslagbiljet heeft betrekking op de inkomsten van maximaal drie jaar voorafgaand aan de jaarlijkse controle. Het inkomen van alle inwonende gezinsleden wordt in aanmerking genomen en geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat.

Gezinssamenstelling op het moment van de jaarlijkse controle:

Het agentschap bevraagt uw gezinssituatie en controleert of uw kinderen nog steeds recht hebben op kinderbijslag en of gezinsleden met een handicap nog steeds ten laste zijn. Wijzigingen in uw gezinssituatie worden vanaf het moment van de jaarlijkse controle meegenomen.

Is het aantal personen ten laste in uw gezin op het moment van de jaarlijkse controle niet correct? Bezorg ons dan zo snel mogelijk attesten om dit te laten aanpassen (bijv. attest Groeipakket voor inwonende meerderjarige kinderen, bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven, attest van erkenning van een handicap).

Indien u aangesloten bent bij FONS kunt u uw "Groeipakket" consulteren: https://www.fons.be/faq/attesten/kan-ik-een-betaalattest-van-gezinsbijslag-groeipakket-krijgen