Regelgeving

10 resultaten gevonden

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Ministerieel besluit van 26 november 2020 houdende regels voor het invullen van technische verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van woningen door een woningcontroleur

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Vlaamse Codex Wonen van 2021 (concordantietabel)

Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020  citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021" - concordantietabel

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de burgemeester van Oostende van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De burgemeester van de stad Oostende wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, onder volgende voorwaarden:

de stad Oostende werkt met de decentrale dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen een opleidingspakket uit om de bijkomende deeltijdse en voltijdse personeelsleden op te leiden tot woningcontroleur;

2° de burgemeester wijst deze personeelsleden na het verwerven van de vereiste competenties om volwaardige conformiteitsonderzoeken te kunnen uitvoeren, formeel aan als woningcontroleur, overeenkomstig art. 3, eerste lid, 2°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

3° tot de datum van de formele aanwijzing als vermeld in punt 2° vraagt de burgemeester vóór elk besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring het advies van de gewestelijke ambtenaar.

Art. 2.  

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

 

Dit ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2016. Publicatie erratum: op 11 oktober 2016.

Ministerieel besluit van 4 november 2015 tot vrijstelling van de burgemeester van Sint-Niklaas van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Artikel 1. De burgemeester van de stad Sint-Niklaas wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in de artikelen 15 en 16 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.  

 

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2015.

 

Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2015

Ministerieel besluit van 6 januari 2015 tot goedkeuring van de gemeentelijke brandveiligheidsnormen voor kamers, goedgekeurd bij besluit van 21 december 2011 van de gemeenteraad van Leuven

Bij ministerieel besluit van 06 januari 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De gemeentelijke brandveiligheidsnormen voor kamers, zoals opgenomen in rubriek 1.6 van het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven, goedgekeurd bij besluit van 21 december 2011 van de gemeenteraad van Leuven worden goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Kamerreglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2015

 

Vlaamse Wooncode

Link naar  Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021