Beste Praktijkprijzen

Logo Beste Praktijk Prijs

Op woensdagavond 13 september 2017 reikte Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans de Visitatieraad Beste-Praktijkprijzen 2017 uit. De jury ontving in totaal 14 kandidaatstellingen van 10 SHM's. De Beste-praktijkprijzen zijn op unaniem door de jury toegekend.  De winnaars van de Visitatieraad Beste-Praktijkprijzen 2017 zijn:
Prijswinnaar Beste Praktijkprijzen 2017

1. SHM Zonnige Kempen (Westerlo) voor het prestatieveld 1 ‘Beschikbaarheid van woningen’ voor de realisatie van flexibele en aanpasbare woningen voor nieuw samengestelde gezinnen. 

De jury waardeert de goede praktijk omdat het inspeelt op de maatschappelijke tendens die vraagt om flexibele woonoplossingen. Door te werken met verschuifbare of verplaatsbare wanden in woningen heeft Zonnige Kempen die flexibiliteit op een eenvoudig en doeltreffende manier geïntroduceerd. Door haar eenvoud is deze goede praktijk ook bij andere SHM’s gemakkelijk toepasbaar.
 
2. SHM Ninove-Welzijn (Ninove) voor het prestatieveld 2 ‘Kwaliteit van woningen en woonomgeving voor de innovatieve toepassing van “Levenslang wonen in de wijk” en het realiseren van een rijke sociale mix.
 
De jury waardeert dat Ninove-Welzijn bij dit initiatief boven het niveau van een individueel renovatieproject uitstijgt en de uitdaging op wijkniveau durft op te pakken. De jury waardeert bovendien de zorgvuldige afstemming van het woningaanbod in de wijk (de Pollarewijk te Ninove) op de noden van verschillende doelgroepen, en de intensieve communicatie met huurders en lokale woonactoren.
 
3. SHM Zonnige Kempen (Westerlo) voor het prestatieveld 3 ‘Betaalbaarheid’ voor het CEM-project (Communicatiemiddel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van de huurders) dat via energie-ambassadeurs bewoners ondersteunt bij het besparen van energie.
 
Het gedrag van bewoners heeft grote invloed op de energiezuinigheid van een woning. Zonnige Kempen speelt hier met haar CEM-project op in door bewoners van nieuwe en gerenoveerde woningen grondig te informeren en te begeleiden. De jury waardeert de visie van Zonnige Kempen om investeringen in de verduurzaming van woningen consequent te koppelen aan de sensibilisering en begeleiding van bewoners, en in het bijzonder de grootste energieverbruikers onder hen.
 
4. SHM Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen (Antwerpen) voor het prestatieveld 4 ‘Sociaal Beleid’ voor de ondersteuning van wijkwerking ‘Landelijke Sociale Actie’, om de sociale cohesie in wijken met sociale koopwoningen te bevorderen.
 
SBK Arro Antwerpen laat zien dat een sociale koopmaatschappij veel kan betekenen op het vlak van leefbaarheid, ook nadat de door haar gebouwde woningen zijn opgeleverd. De SHM ondersteunt bewonersinitiatieven al vele jaren, en dit stimuleert een blijvende band tussen de bewoners, en met de SHM.  De initiatieven tonen aan dat met kleine bedragen veel bereikt kan worden omdat het bewoners stimuleert om zelf actief te worden.
 
5. SHM De Mandel (Roeselare) voor het prestatieveld 5 ‘Interne controle en financiële leefbaarheid’ voor haar aanpak van de huurderparticipatie en de projectenadministratie dewelke bijdragen tot een effectief beheer en zo de interne werking versterken.
 
Het betreft in dit geval twee ogenschijnlijk zeer uiteenlopende goede praktijken. De jury ziet een duidelijke samenhang. Beide projecten getuigen van een aanpak die bijdraagt tot een effectief beheer en versterkingen van de interne werking van de maatschappij. 
Bewonersparticipatie wordt door De Mandel al vele jaren gebruikt als middel om de bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren. Hiermee wordt bewonersparticipatie veel meer dan een (vrijblijvend) gesprek tussen maatschappij en huurders. Huurders krijgen via de huurdersadviesraad écht invloed. 
De Projectendatabase ondersteunt de nieuwbouw- en renovatieprojecten van de maatschappij. Deze ICT-toepassing is in eigen beheer ontwikkeld en sluit heel goed aan bij de bedrijfsprocessen van De Mandel. De database wordt door meerdere teams binnen de organisatie gebruikt. Deze Goede praktijk toont aan dat een SHM met een standaard softwarepakket, èn gemotiveerde en deskundige medewerkers, een ICT-toepassing kan ontwikkelen met gebruiksmogelijkheden die veelal buiten het (financiële) bereik van de SHM ligt.
 
6. SHM Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (Sint-Niklaas) voor het prestatieveld 6 ‘Klantvriendelijkheid’ voor de methodische aanpak van huisbezoeken, om zo het contact met de huurders te versterken.
 
De huisbezoeken van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting combineren een peiling naar de klanttevredenheid met een controle van de woning en het woongedrag. Zij doet dit op een manier die niet stigmatiserend werkt. Alle bewoners worden namelijk bezocht. Er is brede steun voor deze werkwijze, ook bij huurders. De werkwijze biedt de mogelijkheid om snel te reageren op problemen. Ook medewerkers die niet dagelijks contact hebben met huurders worden betrokken bij de huisbezoeken en kunnen hierdoor kennismaken met de leefwereld van bewoners. Bovendien kunnen huurders kennismaken met medewerkers en leren zij de gezichten achter de namen kennen. Voor het slagen van deze aanpak is een goede communicatie met bewoners heel belangrijk. 

Wat is een goede praktijk?

Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s en woonactoren wordt gebracht. Visitatiecommissies gaan bij het beoordelen van prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen expliciet op zoek naar dergelijke goede praktijken, en geven die een bijzondere plaats in het visitatierapport.

Wat is een beste praktijk?

Een beste praktijk is zowel letterlijk als figuurlijk de overtreffende trap van een goede praktijk. De goede praktijken worden in visitatierapporten erg beknopt weergegeven. Alle SHM’s waarvan het visitatierapport het afgelopen jaar werd gepubliceerd en met een of meer goede praktijken kunnen zich kandidaat stellen om de BESTE-PRAKTIJKPRIJS te winnen. Een jury die bestaat vertegenwoordigers van de sector, van huurders en van de Visitatieraad beslist welke goede praktijk wint. Er wordt een Beste-Praktijkprijs voorzien voor elk van de 6 prestatievelden:

1. Beschikbaarheid van woningen
2. Kwaliteit van woningen en woonomgeving
3. Betaalbaarheid
4. Sociaal beleid
5. Interne werking en financiële leefbaarheid
6. Klantvriendelijkheid

Ten slotte nog dit: de Beste-Praktijk-Prijs is een werkwoord. Het krijgen van de prijs brengt het engagement met zich mee om de goede praktijk breder bekend te maken en er een vervolg aan te geven. Hoe dat precies gebeurt, is aan de SHM

Wie zijn de genomineerden en de winnaars?

Wanneer erg veel SHM's zich kandidaat stellen om de Beste-Praktijkprijs te winnen, zoals in 2014 gebeurde, besliste de jury om meer dan één goede praktijk per prestatieveld in de kijker te brengen. In een eerste fase nomineerde de jury een aantal goede praktijken, en die worden aangeduid met onderstaand symbool:

Logo Nominatie Beste Praktijk Prijs

De winnaars van de Beste-Praktijkprijzen worden aangeduid met onderstaand symbool:

 Logo Winnaar Beste Praktijk Prijs

Contact

De visitatiecel van Wonen-Vlaanderen ondersteunt de Visitatieraad bij het beoordelen van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen en geeft advies aan de minister over daaraan gerelateerde onderwerpen.

Adres: 
Wim Guillemyn
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel
Telefoonnummer: