De samenstelling van de Visitatieraad

De Visitatieraad van Sociale Huisvestingsmaatschappijen bestaat uit maximaal 15 vaste leden. Deze werden geselecteerd naar aanleiding van een open oproep en het is de minister die hen formeel aanstelt.  

Momenteel bestaat de Visitatieraad uit volgende leden:

 1. mevrouw Anne-Maria Vandenbroucke
 2. de heer Brecht Vandekerckhove
 3. de heer Diederik Vermeir
 4. de heer Erik De Smedt
 5. de heer Gerard van Bortel
 6. de heer Luc Joos
 7. de heer Paul Deweer
 8. de heer Peter Bulckaert
 9. de heer Rik Desmet
 10. de heer Stefan Cloudt
 11. de heer Swa Silkens
 12. mevrouw Tina Martens
 13. de heer Tom Raes (voorzitter van de Visitatieraad)
 14. de heer Wouter Coucke

Tom Raes (Voorzitter van de Visitatieraad, sinds 01/10/2016) 

Foto van Tom Raes, voorzitter van de Visitatieraad

Tom Raes combineert al meer dan 35 jaar zijn sociaal engagement met professionele inzet rond wonen, waarbij hij linken legt met ruimtelijke ordening, sociale economie en leefmilieu.  Hij startte in 1979 als veldwerker bij het buurtwerk ’t Lampeke in Leuven.  Het opzetten van inspraak- en participatieprocessen met bewoners en woonactoren stond nadien centraal in zijn job als procesbegeleider van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Tom was tien jaar coördinator van het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (RISO) Vlaams-Brabant. 

De diversiteit van stedelijk en buitenstedelijk wonen blijft een belangrijk element in zijn huidige taak als diensthoofd Wonen bij de provincie Vlaams-Brabant (sinds 1999). Onder zijn leiding ondersteunt de provincie de sector en zet diverse projecten op met SHM’s, SVK’s en rond thema’s zoals kleinschalig wonen en woningdelen.

Interesse en ervaring in het sociaal wonen kadert voor Tom in een breder sociaal engagement. Zo was hij mede-oprichter en secretaris van het Platform Wonen van Ouderen en was hij ook voorzitter van Leuven Sociaal, een platform dat diverse actoren samenbracht die rond kansenbeleid werkten.  Tom was ook drie jaar voorzitter van het VOB (Vlaams Overleg Bewonersbelangen) en begeleidde in 2012 de omvorming van het VOB tot het Vlaamse Huurdersplatform (VHP). 

Tom onderhoudt al jaren goede contacten met SHM-directeurs, Wonen-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen, VMSW, VVH, VHP, Huurpunt, VIVAS, Vlaamse Bouwmeester en als lid van de Vlaamse Woonraad. Een netwerk dat hem ook bij de Visitatieraad ongetwijfeld van pas zal komen.

Anne-Maria Vandenbroucke

Foto Anne-Maria VandenbrouckeAnne-Maria Vandenbroucke is licentiaat in de economische wetenschappen. Na enkele kortlopende functies bij de VDAB en bij het Ministerie van Financiën, werd zij wetenschappelijk medewerker bij de Vlerick Leuven Gent Management School te Gent, waar ze ondernemers doceerde en begeleidde, en onderzoek verrichte rond Ondernemerschap.

Daarna ging zij aan de slag als senior consultant bij Ernst & Young. Hier verdiepte ze zich verder in de veranderingsprocessen ten gevolg van groei, reorganisaties, fusies en acquisities. Hier verkreeg Anne-Maria een grondige expertise in de doorlichting en optimalisatie van organisaties.

In een volgende periode associeerde Anne-Maria zich met het HR-bureau CPM, waardoor ze meer voeling kreeg met individuele ontwikkelingstrajecten bij leidinggevenden, medewerkers en teams. Sinds 2011 heeft ze een onafhankelijke consulting-activiteit onder de naam Advisory Services.

Vanaf 2006 tot aan haar benoeming als lid van de Visitatieraad voerde ze verschillende begeleidingsopdrachten uit bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen, van doorlichtingen, verbetertrajecten en procesanalyses tot het hertekenen van de organisatie en het invullen van de functies na een fusie.

Brecht Vandekerkhove

Foto Brecht VandekerkhoveBrecht Vandekerckhove is sociaal-economisch geograaf en stedenbouwkundige en werkt sinds 1999 als consultant in de sociale en ruimtelijke planning. Hij is vennoot van het bedrijf Atelier Romain dat een expertise bundelt in ruimtelijk onderzoek en ontwerp, masterplanning en integrale beleidsplanning.

Hij heeft een ruime ervaring als projectleider sociale planning en stedenbouw; zijn interessegebieden zijn ruimtelijk woonbeleid, stedenbeleid, sociaal-ruimtelijke dynamiek, leefbaarheid en demografie.

De laatste jaren werkt Brecht vooral aan beleidsvoorbereidend onderzoek op Vlaams niveau en beleidsplanning op lokaal niveau. Dit betrof onder meer de opmaak van de woonbeleidsplannen van Genk, Sint-Niklaas, Halle en Brugge, onderzoek naar regionale woningmarkten, onderzoek naar mogelijkheden voor stadsregionaal ruimtelijk beleid, en diverse wijkontwikkelings- en leefbaarheidsstudies.

Diederik Vermeir

Foto Diederik VermeirDiederik Vermeir is als onderzoeker verbonden aan het Steunpunt Wonen en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. In die functie voert hij sinds 2012 beleidsgericht onderzoek uit rond wonen. Zo werkte hij onder andere aan studies over private en sociale huurreglementering, dak- en thuisloosheid, woningkwaliteit, huurdiscriminatie en nieuwe wooninitiatieven.

Hierdoor bouwde Diederik een ruime kennis op omtrent het woonbeleid, diverse aspecten van het woonrecht en de sociale huisvesting. Ook met de rol van de Visitatieraad en de verschillende actoren die binnen de woonsector actief zijn, zoals Wonen-Vlaanderen, VMSW, VVH, VHP, Huurpunt en VIVAS, is hij goed vertrouwd. Bij zijn werk als onderzoeker ging steeds veel aandacht uit naar sociale aspecten van het wonen, zoals woonzekerheid, gelijke kansen en de toegang tot de woonmarkt.

Diederik genoot een opleiding als jurist en is ook Master in Conflict and Development. Voor hij aan de slag ging als onderzoeker, werkte hij als juridisch adviseur bij VGD Accountants & Bedrijfsrevisoren. Vanuit zijn huidige functie is Diederik eveneens actief binnen de Universitaire Stichting Armoedebestrijding en maakt hij als onafhankelijk deskundige deel uit van het bestuur van HUURpunt vzw, de koepelorganisatie van sociale verhuurkantoren in Vlaanderen..

Erik De Smedt

Foto Erik De SmedtErik De Smedt is economist van opleiding. De voorbije tien jaar is hij vooral actief als directeur van Audio, een organisatie die doorlichtingen, advies en ondersteuning biedt aan een zestigtal publieke entiteiten op het lokale niveau (steden, gemeenten, OCMW’s, hulpverleningszones, zorgbedrijven...).  Hij is tevens voorzitter van het kredietcomité Impulskredieten (Hefboom), dat microkredieten toekent aan  startende ondernemers die bij de banken niet aan de nodige middelen geraken. Daarnaast begeleidt hij managementteams in strategische reflectieprocessen en biedt hij managementversterking, dit vanuit een duurzaam perspectief. Hij werkt ook regelmatig voor bedrijven in de sociale economie en voor diverse overheden. Vanuit deze ervaringen kreeg hij zicht op de nood aan goede woonvoorzieningen en op de werking van SWM’s.

Erik begon zijn carrière in een auditbedrijf en schakelde na enkele jaren over naar een financiële instelling. Daar werd hij hoofd van de directie audit, waarna hij verantwoordelijk werd voor organisatie en procesoptimalisatie. Daarbij vormen kwaliteitsprocessen, strategisch management en toekomstgerichte HRM-concepten een belangrijk onderdeel. Na een tussenstap in een organisatie die bedrijven op hun duurzaamheidskarakteristieken evalueert (Ethibel), is hij sedert 2006 zaakvoerder van In Society bvba, bureau voor duurzaam ondernemen. Hij is enkele jaren gastlector aan de hogeschool UC Leuven Limburg geweest, voor wie hij ook als eerste hogeschool in België de invoering van duurzame ontwikkeling in het curriculum begeleid heeft. Hij begeleidt bedrijven in hun duurzaamheidsmanagement en processen van stakeholderdialoog. 

Gerard van Bortel

Foto Gerard Van BortelGerard van Bortel is als Universitair Docent Housing Management verbonden aan de afdeling Management in the Built Environment van de Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. Daar geeft hij leiding aan de Housing sectie. Gerard publiceerde al vele bijdragen op het gebied van de sociale huisvesting en lag mee aan de basis van het nieuwe systeem van prestatiebeoordeling voor Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen, ontwikkeld door het Steunpunt Ruimte en Wonen. Gerard was van 2012 tot en met oktober 2016 voorzitter van de Visitatieraad. Vóór de start van de eerste visitatieronde leidde hij ook een aantal van de pilootvisitaties, als test voor de methode van de visitaties in Vlaanderen. Ook in Nederland heeft Gerard in de afgelopen 10 jaar meer dan 25 woningcorporaties gevisiteerd. 

Aan de TU Delft richt Gerard van Bortel zich vooral op internationaal vergelijkend onderzoek naar de governance, management en financiering van sociale huisvesting, en naar mogelijkheden om het sociale woningpatrimonium te verduurzamen. In maart 2016 is Gerard aan de TU Delft gedoctoreerd op een proefschrift over de rol van sociale verhuurders in kwetsbare wijken. Gerard heeft in zijn werk bijzondere aandacht voor thema's als goed bestuur (‘good governance’), stakeholder- en bewonersparticipatie en samenwerkingsprocessen.

Gerard van Bortel is bouwkundig ingenieur en universitair geschoold bedrijfskundige met als specialisatie organisatie en strategie. Voor hij overstapte naar de wereld van wetenschappelijk onderzoek en advies, werkte hij vijftien jaar lang als beleidsadviseur en leidinggevende bij Nederlandse woningcorporaties. Gerard is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van een - naar Nederlandse begrippen - middelgrote woningcorporatie (15.000 woningen) in Noord-Holland.

Luc Joos

Foto Luc Joos

Luc Joos is licentiaat geschiedenis en licentiaat stedenbouw en ruimtelijke planning, en was van 1978 tot 1990 stafmedewerker bij de Dienst Planning en de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de Stad Gent. Daarna had hij, van bij de oprichting in april 1982, de leiding over het Informatiecentrum Stadsvernieuwing, waar hij onder meer participatieprocessen in diverse stadsvernieuwingsgebieden coördineerde en begeleidde.

Na een jaar bij Buurtontwikkelingsmaatschappij Noordoost-Antwerpen (B.O.M.) werd hij stafmedewerker van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Als regiocoördinator van het Meetjesland was hij initiatiefnemer van het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland en van het Wooncentrum Meetjesland, beide met een werkingsgebied van 9 gemeenten. Sinds 2005 is hij beleidsmedewerker leefbaarheid platteland en wonen. In die functie begeleidt hij diverse woonprojecten in Oost-Vlaanderen, zowel op de private als de sociale woningmarkt.
Van 1990 tot 2006 was hij docent aan de Hogere Leergangen Sint-Lucas Gent en Brussel, in de richting stedenbouw onder andere belast met de cursus huisvesting. 

Luc heeft veel kennis van de sociale huisvestingssector en de regelgeving, jarenlange ervaring met bewonersparticipatie en procesbegeleiding, ervaring met financieel en dagelijks beleid van vzw’s en samenwerking met belanghebbenden.

Paul Deweer

Foto Paul DeweerPaul Deweer is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen en licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen. 

Na een loopbaan in private ondernemingen, werkte hij kort voor het bedrijvencentrum NOA, dat zich toelegt op het vitaliseren van het economische weefsel in Antwerpen-Noord. Via die weg ging hij aan de slag bij de stad Antwerpen als beleidsmedewerker voor de diensten ‘sociale zaken’ en  ‘samenleven’. Hij bouwde ervaring op in wijk- en buurtontwikkeling, ontmoetingsbeleid, sociaal-ruimtelijke planning en samenlevingsproblematiek. Sinds 2011 is hij als woonambtenaar het aanspreekpunt over huisvesting, zowel naar de burger als naar woon- en welzijnsactoren en lokaal beleid in Mortsel. 

Hij heeft een lange ervaring in het jeugd- en vrijwilligerswerk en is bestuurder van Antwerpse SVK en  het doorstroombedrijf Manus.

Peter Bulckaert

Foto Peter Bulckaert

Peter Bulckaert is sinds 2008 afdelingshoofd Financiën en IT bij Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de exportplannen van Vlaamse bedrijven en voor het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen. Daar is hij verantwoordelijk voor begroting, boekhouding en IT, subsidiëring van het internationaal ondernemen en voor de contacten met de internationale financiële instellingen (zoals Wereldbank, IMF, Europese Investeringsbank…). Hij is ook lid van de raad van bestuur van MOVI (het netwerk voor management binnen de Vlaamse Overheid). Na zijn studies als Handels- en Bedrijfseconomisch Ingenieur, volgde hij nog een aanvullende opleiding informatica.

Van 1995 tot eind 2007 werkte hij bijna onafgebroken voor de VHM, nadien Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Daarbij kwam hij met tal van aspecten van het sociale huisvestingsbeleid in contact, zoals het nieuwe sociale huurbesluit, de Vlaamse Infolijn, het voorkooprecht, de sociale hypothecaire leningen, de Eerste Vlaamse Effectiseringsoperatie, etcetera. Tot 2006 was hij vervangend lid van Stuurgroep GIS-Vlaanderen.

Hij werkte mee aan de voorloper van de SHM-prestatiedatabank. Peter is ook vertrouwd met veel spelers in het werkveld, zoals de Woonwinkels, de SHM’s (huur- en koopsector), VVSG, de sociale verhuurkantoren, het beleidsveld Ruimtelijke Ordening.

Rik Desmet

Foto Rik DesmetRik Desmet werkt sinds 1981 voor het lokaal bestuur Kortrijk. Hij is master bestuurskunde en publiek management en bachelor maatschappelijk werk. 

Rik is vertrouwd met de diverse aspecten van Lokaal Sociaal Beleid en Woonbeleid en met sociaal en coöperatief ondernemerschap. In de stad en de regio Kortrijk lag hij aan de basis van diverse projecten en organisaties in verband met sociale activering, tewerkstelling en kansarmoedebestrijding. Voor het OCMW werkt hij momenteel diverse bestuurskundige opdrachten uit, onder meer de opstart van het IVA Zorg Kortrijk, en coördineert hij het Sociale Economiebedrijvencentrum cvba Kanaal127.  

In 1986 was hij mede-oprichter en drijvende kracht van het SVK De Poort voor Wonen en Werk. Reeds meerdere jaren is hij voorzitter van de raad van bestuur van De Poort. Betaalbaar en kwalitatief wonen vindt Rik een essentiële sleutel tot maatschappelijke integratie. Bijzondere interesse heeft hij voor alles wat te maken heeft met betaalbare energie en energiezuinig bouwen en verbouwen, het realiseren van de zgn. BEN-woning. 

 

Stefan Cloudt

Foto Stefan CloudtDr. Stefan Cloudt combineert wetenschap en praktijk waar het gaat om de organisatieontwikkeling en interne werking van bijvoorbeeld SHM’s en Nederlandse woningcorporaties.

Hij startte in de sociale huisvestingssector als stafmedewerker strategie. Momenteel vervult hij diverse rollen: zelfstandig organisatieadviseur, docent & onderzoeker, visitator (in Vlaanderen en Nederland) en is hij lid van de raad van commissarissen van een grotere woningcorporatie (15.000 woningen). Stefan is verbonden aan Tilburg University, waar hij in 2015 zijn doctoraat behaalde, en aan Amsterdam School of Real Estate.

Hij adviseert over het brede terrein van strategie en organisatie. Zijn onderzoeksinteresse ligt momenteel bij de effectiviteit van (eigentijdse) samenwerkingsvormen in de sociale sector en bij het verklaren van verschil in prestaties tussen SHM’s en ook van woningcorporaties. 

Swa Silkens

Foto Swa SilkensSwa Silkens combineert zijn opdrachten voor de Visitatieraad met zijn werk bij de intercommunale voor streekontwikkeling IGEAN (arrondissement Antwerpen). Daar staat hij in opdracht van de gemeenten in voor projecten rond grondbeleid, om zo onder meer nieuwe woonontwikkelingsprojecten mogelijk te maken, kankerplekken in het straatbeeld weg te saneren of overleg met de gemeente te organiseren.

Wonen was steeds zijn ‘ding’. Zo werkte hij 16 jaar in de SVK-sector (1996-2012), waarvan een 5-tal jaren als SVK-coördinator (Turnhout, Zonhoven). Het grootste deel van deze periode was hij verantwoordelijk voor de SVK-ondersteuning op de hiertoe erkende ondersteuningsstructuur, het Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw. In die hoedanigheid volgde hij de regelgeving rond wonen op, zocht hij naar samenwerking met andere diensten (lokale besturen, welzijnsdiensten), stond hij in voor het sectoroverleg en werkte hij samen met SVK’s rond concrete problemen en opportuniteiten. Daarnaast nam hij deel aan diverse Vlaamse studie- en werkgroepen, zoals de denktank Wonen-Welzijn, om zo samen met onder meer SHM’s antwoorden te zoeken op maatschappelijke uitdagingen.

Voor zijn SVK-periode stond hij in het opbouwwerk in Antwerpen-Noord (1987-1996). In zijn korf zaten vooral projecten rond wonen en inspraak. Het was de periode van de herwaarderingsgebieden, van startende bewonersinspraak, van de eerste experimenten rond bouwblokrenovatie, de eerste woonwinkels, zoeken naar afstemming voor begeleiden van sociale huurders bij een nakende renovatie of verhuisbeweging, … . Maar het was ook de periode dat men met een dosis durf en naïviteit en met bij elkaar gesprokkelde middelen van diverse kloosters en Europa een nieuw wijkcentrum uit de grond kon stampen.

Wat nog meer te vertellen? O ja, van opleiding is hij maatschappelijk werker. En voor zijn opbouwwerkperiode heeft hij nog van andere sectoren geproefd, zoals vormingswerk voor (ex-)psychiatrische patiënten, de sociale dienst van de mutualiteit en opvoeder bij mensen met een handicap. Het helpt om zo de sociale kaart van Vlaanderen te leren kennen.

Tina Martens

Foto Tina MartensTina Martens is sinds 2004 secretaris-generaal van het OCMW van Molenbeek. Vanaf september 2014 werd ze gedetacheerd als adjunct-kabinetsdirecteur op het kabinet van Brussels Minister Pascal Smet, bevoegd voor het toezicht op de Brusselse OCMW’s, ouderenbeleid en noodopvang en de dossiers van de 6e staatshervorming. Sinds 16 april 2018 coördineert zij alle gemeenschapsmateries (welzijn, gezondheid en armoede beleid en alle dossiers van de 6e staatshervorming) voor de Brusselse regering vanuit het kabinet van de Minister President. Ze was tot eind 2013 ook gedelegeerd bestuurder van het Sociaal Verhuurkantoor "La Mais" (130 woningen) in Sint-Jans-Molenbeek.

Tina Martens is licentiaat in de politieke en bestuurswetenschappen en romaniste. Ze is lesgever in de GSOB (Gewestelijke School Openbaar Bestuur) over topics als personeelsbeleid, interne controle en strategisch management.

Haar competenties situeren zich in het algemeen bestuur, visie op algemeen en sociaal beleid, specifiek armoedebeleid, leiden en doorvoeren van reorganisaties, personeel en organisatie. 

Wouter Coucke

Foto Wouter Coucke

Wouter Coucke, MRICS, is sinds 1998 actief in de vastgoedsector; gespecialiseerd dienstverlener inzake projectontwikkeling, financiële structurering, vastgoedwaardering, due diligence en beheer van vastgoedportefeuilles. Hij geeft les aan Syntrawest (risico-analyse, rendementsberekening en projectoptimalisatie, ruimtelijke ordening en stedenbouw), en is zaakvoerder/bestuurder van diverse vennootschappen, lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors, MBA, MRE, Handelsingenieur en Erkend Vastgoedmakelaar;

Zijn competenties omvatten het uitvoeren van haalbaarheidsstudies met betrekking tot vastgoedontwikkelingsprojecten, het financieel beheer en dagelijks bestuur van vennootschappen, het voeren van een zorgvuldigheidsonderzoek bij overnames en de financiering van de sociale huisvestingssector.