Heeft u klachten over de Visitatieraad of over een visitatiecommissie?

Bent u niet tevreden over de werking van de Visitatieraad of het optreden van een visitatiecommissie? Wenst u daarover een klacht in te dienen?

Sociale huisvestingsmaatschappijen, evenals alle andere bij een visitatie betrokken actoren en bewoners die van oordeel zijn dat de Visitatieraad of een visitatiecommissie of één of meerdere raads- of commissieleden onvoldoende objectief of deontologisch niet correct handelen, kunnen hierover klacht indienen bij de heer Tom Raes, voorzitter van de Visitatieraad. Indien uw klacht uitsluitend betrekking heeft op de voorzitter van de Visitatieraad, dient de klacht worden gericht aan de heer Helmer Rooze, administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen. 

De  voorzitter van de Visitatieraad of de administrateur-generaal zullen elke klacht, op een onafhankelijke wijze, grondig onderzoeken. Indien uw klacht gegrond is, zal de klachtenbehandelaar ook een oplossing proberen uit te werken voor het gesignaleerde probleem. Alle geformuleerde klachten worden bovendien behandeld en gerapporteerd met toepassing van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen. 

Hoe dient u een klacht in?

U moet uw klacht altijd schriftelijk bezorgen. Dat kan per brief of per e-mail.

Indien uw klacht betrekking heeft op de werking van de Visitatieraad, een visitatiecommissie of het handelen van één of meerdere Raads- of commissieleden, richt dan uw klacht aan:

De heer Tom Raes
voorzitter Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen
p/a Wonen-Vlaanderen, afdeling Woonbeleid
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel
e-mail: tom.raes@visitatieraad.be

Indien uw klacht uitsluitend betrekking heeft op de voorzitter van de Visitatieraad (de heer Tom Raes), richt dan uw klacht aan:

De heer Helmer Rooze
administrateur-generaal Wonen-Vlaanderen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel
e-mail: helmer.rooze@vlaanderen.be

Welke gegevens vermeldt u in uw klacht?

  • uw naam, uw adres en, zo mogelijk, het telefoonnummer waarop de klachtenbehandelaar u, tijdens de klachtafwikkeling, kan contacteren;
  • een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de feiten die aan de basis liggen van uw klacht evenals opgave van het tijdstip van de aangeklaagde feiten;
  • informatie over de stappen die u hieromtrent, voorafgaand aan het indienen van uw klacht, reeds hebt gezet (facultatief);
  • getuigen of documenten die uw klacht staven of illustreren (facultatief).

Binnen welk tijdsbestek wordt uw klacht behandeld?

Binnen de 10 dagen ontvangt u een ontvangstmelding. Het inhoudelijk onderzoek neemt maximaal 45 dagen in beslag, dit afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw klacht. U ontvangt sowieso een inhoudelijk antwoord binnen de 45 dagen, dit te rekenen vanaf de datum die op de ontvangstmelding wordt vermeldt.

Welke meldingen worden niet als klacht behandeld?

  • informatieve vragen: alle informatieve vragen over de opdrachten en de werking van de Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen kan u stellen via info@visitatieraad.be; met informatievragen over andere Vlaamse overheidsdiensten kan u terecht bij de Vlaamse infolijn op het (gratis) nummer 1700;
  • klachten die niet tot de bevoegdheid behoren van de Visitatieraad: in betreffend geval zullen wij u, zo mogelijk, doorverwijzen naar de daartoe bevoegde overheidsdienst(en); 
  • anonieme klachten: we willen uw klacht steeds kunnen beantwoorden en bovendien, tijdens de klachtafhandeling, in de mogelijkheid zijn om over uw klacht bijkomende informatie bij u op te vragen; bij een anonieme klacht kan dat uiteraard niet; als u dat vraagt, wordt uw identiteit niet kenbaar gemaakt aan de aangeklaagde persoon of instantie; u mag erop rekenen dat de klachtenbehandelaar uw klacht met de nodige discretie behandelt;
  • klachten waarvan de feiten zich meer dan één kalenderjaar, voorafgaand aan het indienen van de klacht, hebben voorgedaan; 
  • klachten die betrekking hebben op het algemeen woonbeleid of de regelgeving die hiermee verband houdt; 
  • klachten over aangelegenheden die, op het ogenblik van het indienen van uw klacht, het voorwerp uitmaken van een lopende gerechtelijke procedure. 

Wat kan u doen indien u niet tevreden bent met het antwoord dat u ontvangt?

Bent u niet tevreden over de manier waarop de klachtenbehandelaar uw klacht heeft behandeld? Dan kan u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. Daar kan u uw klacht schriftelijk of mondeling  formuleren.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvensweg 86
1000 Brussel
tel.: 02/552.48.48 of 1700
fax: 02/552.48.00
info@vlaamseombudsdienst.be
http://www.vlaamseombudsdienst.be