Hoe statuten van een SHM of woonmaatschappij wijzigen?

Statutenwijzigingen van SHM’s en woonmaatschappijen vereisen meestal de goedkeuring van de minister. Dat is zeker het geval voor statutenwijzigingen van SHM’s die zich omvormen tot woonmaatschappij. De procedure om statuten te wijzigen of om een erkenning als woonmaatschappij te krijgen vindt u hieronder.
 
Wanneer is geen voorafgaande goedkeuring van de statuten door de minister vereist?
 
Conform artikel 4.102 §2, eerste lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) is  een voorafgaande goedkeuring door de minister niet vereist voor de volgende statutenwijzigingen:
 1. het in overeenstemming brengen van de statuten van woonmaatschappijen met de modelstatuten;
 2. een wijziging van de door de woonmaatschappij toegevoegde inhoud, met uitzondering van de inhoud die aan de modelstatuten verbonden is. Het gaat hier over aanvullende statutaire bepalingen die niet strijdig zijn met de modelstatuten, de VCW, bepalingen van het WVV of andere dwingende regelgeving;   
 3. de vervanging van een of meer met naam genoemde personen, aandeelhouders of vennoten, op voorwaarde dat die vervanging geen andere wijzigingen van de statuten inhoudt;
 4. de wijziging van de benaming van de vennootschap, op voorwaarde dat de rechtsvorm wordt behouden en dat de wijziging niet leidt tot aanpassingen aan het aantal aandeelhouders of vennoten;
 5. een uitgifte van aandelen.
 
Bij twijfel, raadpleegt u best de VMSW (per e-mail: juridischadvies@vmsw.be). Ook als de geplande statutenwijziging geen goedkeuring van de minister behoeft moet u de statutenwijziging wel aanmelden bij Wonen-Vlaanderen. Zo’n aanmelding doet u per beveiligde zending (per brief naar het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel of per e-mail aan erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be) bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. 
 
We onderscheiden hieronder volgende mogelijke situaties:
 
 
Bestaande SHM’s die na 1 januari 2020 om welke reden dan ook hun statuten wijzigen, moeten voldoen aan de nieuwe regels van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 
De omzendbrief van 24/04/2020 (OMG/W 2020/3) verduidelijkt welke aanpassingen aan de statuten van bestaande SHM’s (ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging) noodzakelijk zijn, als gevolg van de nieuwe regels van het federale vennootschapsrecht en de bestaande Vlaamse erkenningsvoorwaarden voor SHM’ s. U kan de omzendbrief (OMG/W 2020/3) hier raadplegen en gebruik maken van de Bestand aangepaste modelstatuten voor SHM’s. Indien u zich gelijktijdig met de statutenwijziging omvormt tot woonmaatschappij, volg dan de procedure zoals vermeld onder punt 2 hieronder.
 
Ook wanneer u in de aanloop naar de vorming van een woonmaatschappij een fusie of splitsingsoperatie doet met een andere SHM (of een andere vorm van herstructurering doorvoert, zoals overdrachten van bedrijfstak of algemeenheid), moet u gebruik maken van de modelstatuten voor SHM's, maar kan u - mits goedkeuring door de minister - ook al gebruik maken van bepaalde artikelen uit de modelstatuten van de woonmaatschappij, met uitzondering van de bepalingen die rechtstreeks verband houden met de erkenning als woonmaatschappij of met de huidige SVK-activiteiten (meer info, klik hier). Pas wanneer u effectief een aanvraag doet om erkend te worden als woonmaatschappij, mag (moet) u integraal gebruik maken van de modelstatuten voor woonmaatschappijen (zie punt 2 hieronder).
 
Om uw gewijzigde statuten te laten goedkeuren, volgt u de volgende procedure: 
 • U dient een aanvraag in via een beveiligde zending (per brief naar het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel of per e-mail aan erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be  bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. 
 • Ten laatste 2 maanden na de ontvangst van de ontwerpstatutenwijziging beslist de minister van Wonen over uw aanvraag. U ontvangt de beslissing van de minister via een beveiligde zending. Beslist de minister van Wonen niet binnen 2 maanden, dan mag u de statuten als goedgekeurd beschouwen. 
 • Ondersteuning nodig bij de opmaak van uw gewijzigde statuten?

SHM’s of woonmaatschappijen die advies wensen of ondersteuning zoeken in verband met de door hen voorgestelde wijzigingen kunnen daarvoor ook terecht bij de VMSW (per e-mail: juridischadvies@vmsw.be). U kunt uw ontwerp van gewijzigde statuten aan de VMSW voorleggen voor nazicht, wat de goedkeuringsprocedure  naderhand kan versnellen. Als u als SHM begeleid wordt door een notaris, advocatenkantoor of een andere expert, voegt u ook die contactgegevens toe.

 
Indien u uw SHM wilt omvormen tot een woonmaatschappij  moet u een erkenningsaanvraag als woonmaatschappij  indienen. Daarbij moet u ook de ontwerpstatuten van de woonmaatschappij ter goedkeuring voorleggen. Een goedkeuring van de erkenningsaanvraag betekent automatisch een goedkeuring van uw statuten.
 
Als u al erkend was als SHM, kunt u de Bestand modelstatuten gebruiken, die zijn vastgelegd in bijlage 11 van het BVCW (ingevoegd via bijlage 2 bij het BVR van 17/12/21). U kunt ook Bestand de modelstatuten uit bijlage 10 bij het BVCW (zoals ingevoegd via bijlage 1 bij het BVR 17/12/21) gebruiken, maar die modelstatuten sluiten de aanwezigheid van private aandeelhouders geheel uit (en zijn enkel verplicht voor nieuw opgerichte vennootschappen). U kunt nog aanvullende statutaire bepalingen opnemen als die niet strijdig zijn met de modelstatuten, de VCW, de bepalingen van het WVV of andere dwingende regelgeving. 
 
De procedure om erkend te worden als woonmaatschappij (en de daarbij vereiste goedkeuring van de statuten te verkrijgen) verloopt als volgt:
 • U dient uw aanvraag in bij het agentschap Wonen-Vlaanderen met een beveiligde zending. Dat kan per post (aangetekend of tegen afgifte ontvangstbewijs): de Vlaamse minister van Wonen, p/a agentschap Wonen-Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel; of per e-mail: erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be. De documenten waaruit uw aanvraag moet bestaan, vindt u in artikel 4.98 van het BVCW .
 • Wonen-Vlaanderen bevestigt u binnen de tien kalenderdagen  de ontvangst van uw aanvraag en kan al dan niet extra documenten opvragen of vragen stellen binnen een termijn die het zelf bepaalt. U bezorgt die documenten opnieuw via een beveiligde zending en ontvangt opnieuw binnen de tien kalenderdagen een ontvangstmelding. 
 • Ten laatste negentig dagen na de laatste ontvangstmelding beslist de minister van Wonen over uw aanvraag. Beslist de minister van Wonen niet binnen negentig dagen, dan mag u de woonmaatschappij als erkend beschouwen. 

Ondersteuning nodig bij de opmaak van uw statuten als woonmaatschappij?

SHM’s die advies wensen of ondersteuning zoeken in verband met de door hen voorgestelde statuten als woonmaatschappij kunnen daarvoor ook terecht bij de VMSW (per e-mail: juridischadvies@vmsw.be). U kunt uw ontwerpstatuten aan de VMSW voorleggen voor nazicht, wat de goedkeuringsprocedure naderhand kan versnellen. Als u als SHM begeleid wordt door een notaris, advocatenkantoor of een andere expert, voegt u ook die contactgegevens toe.
 
 
Als u al erkend bent als woonmaatschappij en uw statuten wenst te wijzigen (bv. n.a.v. een herstructureringsoperatie om patrimonium over te nemen van een andere SHM of woonmaatschappij), volgt u de procedure zoals vermeld onder punt 1.
 
 
Indien uw vennootschap niet eerder als SHM was erkend en u wenst erkend te worden als woonmaatschappij, bent u verplicht om de Bestand modelstatuten te gebruiken, zoals opgenomen in  bijlage 10  bij het BVCW (zoals ingevoegd via bijlage 1 bij het BVR 17/12/21).  U moet uw aanvraag uiteraard ook combineren met een erkenningsaanvraag als woonmaatschappij. De procedure vindt u onder punt 2
 
Met algemene vragen kunt u ook terecht bij de helpdesk woonmaatschappijen via woonmaatschappij@vmsw.be