Kan een SHM beroep aantekenen tegen een oordeel van een visitatiecommissie?

Ja, dat kan. Maar niet op elk moment noch tegen elk oordeel.

Vanaf de tweede visitatie is het mogelijk dat een een SHM op een doelstelling een oordeel "onvoldoende" krijgt. Dat gebeurt wanneer de prestaties van de SHM niet voldoen aan de vereisten en de SHM bij een eerdere prestatiebeoordeling aangezet werd tot verbetering, maar deze verbetering niet realiseerde. Als de verbetering niet of onvoldoende gelukt is, zal de visitatiecommissie in de praktijk vooral naar de geleverde inspanningen van de SHM kijken om tot prestatieverbetering te komen. De grens tussen een oordeel "onvoldoende" en een oordeel "voor verbetering vatbaar" kan in sommige gevallen erg dun zijn. Tegelijk zijn de maatregelen die aan een visitatie kunnen worden gekoppeld veel zwaarwichtiger, wanneer een SHM een oordeel "onvoldoende" krijgt op een of meerdere doelstellingen. Meer informatie daarover kan je bij het onderdeel "Gevolgen van het visitatierapport: beslissing minister" vinden.

Om die redenen heeft de Visitatieraad in overleg met de sector een "willig hiërarchische beroepsprocedure" uitgewerkt:

  • ‘willig’: de beroepsprocedure is een gunst waarop de Visitatieraad wel of niet kan ingaan;
  • ‘hiërarchisch’: het beroep wordt behandeld door een hiërarchisch hoger geplaatst lid van de Visitatieraad, bij voorkeur de Visitatieraadsvoorzitter.*

Wie kan in beroep gaan?

Enkel de directeur en/of de voorzitter van de raad van bestuur van de betrokken SHM kan een beroep indienen.

Wanneer kan men in beroep gaan?

Een beroep kan pas worden ingediend nadat de voorziene woord- en wederwoordprocedure bij het tot stand komen van een definitief visitatierapport (zie "Het visitatierapport: hoe komt het rapport tot stand?") is afgelopen en de visitatiecommissie het definitief visitatierapport aan de minister en de SHM heeft bezorgd. Uiterlijk de 10de dag nadat het definitief visitatierapport werd bezorgd moet het beroep ingediend zijn.

Waartegen kan men in beroep gaan?

Er kan enkel in beroep worden gegaan tegen een oordeel "onvoldoende".

Hoe kan men in beroep gaan?

Een beroep kan enkel schriftelijk en per e-mail worden ingediend, gericht aan de voorzitter van de Visitatieraad, met een kopie naar de voorzitter van de betrokken visitatiecommissie.

Het beroep moet minimaal volgende elementen bevatten:

  • de operationele doelstellingen met een oordeel onvoldoende waartegen in beroep wordt gegaan;
  • een motivering waarom in beroep wordt gegaan, waarin de argumenten helder en coherent worden uiteengezet;
  • elementen die aantonen dat de SHM inspanningen geleverd heeft om de visitatiecommissie te overtuigen van het onterechte oordeel in de reguliere woord- en wederwoordprocedure (zoals wijzigingsformulieren).

Hoe wordt het beroep behandeld?

De beoordeling van het beroep gebeurt op basis van gekende elementen en argumenten waarvan kan aangetoond worden dat de visitatiecommissie geen of onvoldoende rekening hield. De beroepsprocedure is immers geen forum om bepaalde aspecten inherent aan een visitatie, op basis van nieuwe argumenten, opnieuw te beoordelen. 

Het is de voorzitter van de Visitatieraad (of zijn vervanger*) die beslist. Dat gebeurt binnen de 20 kalenderdagen na ontvangst van het beroep. De beroepsbehandelaar stelt de SHM, de leden van de visitatiecommissie, het agentschap Wonen-Vlaanderen en de minister in kennis van de beslissing inclusief de motivering waarom het beroep wel of niet is ingewilligd. De beslissing maakt geen deel uit van het te publiceren visitatierapport. Als de beoordeling verandert, zal de visitatiecommissie ook de motivering aanpassen die tot het oordeel leidt.

De behandelingstermijn (10 + 20 = max. 30 dagen) schort de afhandelingstermijnen van het definitief visitatierapport op. Dat betekent dat de periode waarbinnen de SHM een formele reactie op het visitatierapport kan bezorgen aan de minister en de voorzitter van de visitatiecommissie wordt opgeschort vanaf de dag nadat het beroep werd ontvangen tot de dag nadat de beslissing over het beroep aan de SHM werd bekend gemaakt.

*Als de voorzitter van de Visitatieraad zelf lid was van de visitatiecommissie die het oordeel gegeven heeft of wanneer bij afwezig is, wordt hij vervangen door het oudste lid van de Visitatieraad. Als ook dat lid deel uitmaakte van de visitatiecommissie of niet beschikbaar is, wordt het beroep behandeld door het volgende oudste lid van de Visitatieraad, en zo verder. Een SHM krijgt ook de mogelijkheid om op gemotiveerde en onderbouwde wijze de voorgestelde beroepsbehandelaar te wraken, wanneer er een (schijn van) belangenvermenging of partijdigheid kan worden aangetoond.