Wat is vanaf de tweede visitatieronde veranderd?

De Vlaamse Regering heeft er bij haar aantreden in 2014 voor gekozen om het Visitatiesysteem verder te zetten, waarbij het belangrijkste doel van visitaties het verbeteren van prestaties blijft. Conform wat de beleidsnota Wonen 2014-2019 vooropstelde vond in 2015 een grondige evaluatie van het visitatiesysteem plaats, op basis waarvan verbeterpunten werden gedetecteerd rond de methode van prestatiebeoordeling en de inhoud van de doelstellingen die aan sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) worden opgelegd. 

Het eerste resultaat daarvan is de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 waarbij zij een aantal bepalingen in het 'Boek 4, Deel 1, Titel 3, Hoofdstuk 1 van de Vlaamse Codex Wonen' van SHM's wijzigt. De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2017, om duidelijk te maken dat deze beslissing genomen werd met het oog op de tweede visitatieronde gebeurt. 

De drie belangrijkste wijzigingen in de tweede visitatieronde zijn:

  1. Visitaties vinden meestal pas elke 6 jaar in plaats van elke 4 jaar plaats.
  2. Er zijn minder doelstellingen, maar de vereisten blijven dezelfde.
  3. Er is geen globaal oordeel meer per prestatieveld, enkel nog per doelstelling.

Tussen september 2015 en januari 2017 heeft het agentschap Wonen-Vlaanderen samen met andere overheidsinstellingen, de SHM's en VIVAS het evaluatierapport gebruikt als basis om aan de minister een voorstel te doen over hoe de prestatiebeoordeling vanaf de 2de visitatieronde moet verlopen. Daarbij zijn expliciet heel veel inspanningen gedaan om voorbeelden aan te reiken en goed te omschrijven wat van SHM's precies wordt verwacht.  Het voorstel werd integraal door de minister aanvaardt en vastgesteld als een ministerieel uitvoeringsbesluit van het 'Boek 4, Deel 1, Titel 3, Hoofdstuk 1 van de Vlaamse Codex Wonen'.

PDF icon Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM's (vanaf 2017)

PDF icon Wijzigingen aan de doelstellingen voor SHM's vanaf 2017

Contact

De visitatiecel van Wonen-Vlaanderen ondersteunt de Visitatieraad bij het beoordelen van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen en geeft advies aan de minister over daaraan gerelateerde onderwerpen.

Adres: 
Wim Guillemyn
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel
Telefoonnummer: