Hoe een procedure opstarten?

De melding van een woningkwaliteitsprobleem

Heeft uw woning gebreken, maar reageert de verhuurder niet op uw klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kunt u naar de gemeente gaan om deze gebrekkige toestand aan te kaarten.

Als  burger moet u zich in eerste instantie tot de gemeente richten om een woningkwaliteitsprobleem te melden. Die melding is het startpunt van de waarschuwingsprocedure of de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Een melding van een woningkwaliteitsprobleem bij de gemeente kan op verschillende manieren, via een telefoontje, een e-mail, een intern meldingssysteem,… U kunt zich naar het woonloket begeven en daar uw probleem mondeling uit de doeken doen. U kunt een aangetekende brief sturen naar de burgemeester waarin u de gebrekkige woningkwaliteit beschrijft.

Een melding kan de vorm krijgen van een verzoek, als ze aan bepaalde vormvereisten voldoet. Het voldoen aan deze vormvereisten kan van belang zijn in het verdere verloop van de procedure. Ga naar 'meer' om te kijken welke de vormvereisten van een verzoek zijn.

 

De melding

Iedereen (bewoner, buur, welzijnswerker, poetshulp, wijkagent,…) kan de gebrekkige toestand van een woning melden, zelfs als men geen belanghebbende is. Er zijn geen voorschriften over hoe dat moet gebeuren. Het kan bijvoorbeeld mondeling aan het loket of per telefoon, met een informeel briefje, via e-mail, een intern meldingssysteem van de gemeente,…

Bij een melding is er immers geen expliciete vraag om de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te starten.

Een melding is voor de gemeente voldoende om de waarschuwingsprocedure te kunnen opstarten, maar ze is daar niet toe verplicht. De procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid wordt bij een eenvoudige melding niet automatisch toegepast. 

Het verzoek

De melding kan de vorm krijgen van een verzoek als de volgende drie vormvereisten voldaan zijn:

  • U bent een belanghebbende, vb de bewoner van de woning met gebreken.
  • Uw melding is gemotiveerd en gegrond.
  • U doet de melding schriftelijk via beveiligde zending (aangetekend brief/e-mail of tegen ontvangstbewijs)

Wie is belanghebbende?

In de praktijk is het vaak de bewoner die de woningkwaliteitsproblemen aankaart, of iemand die dat doet in naam van de bewoner. Het verzoek om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren kan ook worden ingediend door het gemeentebestuur, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de gewestelijk ambtenaar, een sociale woonorganisatie, de wooninspecteur of iedereen die blijk geeft van een belang. De burgemeester kan ook op eigen initiatief de procedure starten.

Wat bedoelen we met gemotiveerd en gegrond?

Het gaat duidelijk om de gebrekkige of slechte kwaliteit van een woning. Een melding over het lawaai van de blaffende honden van uw buurman valt daar bijvoorbeeld niet onder. Ook het gebrek aan hoogrendementsbeglazing of zonnepanelen is geen woningkwaliteitsprobleem. Op de pagina Welke zijn de woningkwaliteitsnormen? kunt u kijken over welke gebreken het dan wel zoal kan gaan (elektriciteitsproblemen, onveilige verwarming, ontbrekende afwerking, vochtproblemen,...)

U moet uw melding ook motiveren. U geeft duidelijk aan welke de problemen zijn aan uw woning. U bezorgt best een lijstje met de gebreken aan uw woning en u voegt eventueel foto's toe.

En wanneer is het een beveiligde zending?

Om een melding te kunnen beschouwen als een verzoek om een procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te starten moet ze voldoen aan een specifieke vormvereiste: ze wordt ingediend via beveiligde zending (aangetekende brief/aangetekende e-mail of schriftelijk tegen een ontvangstbewijs).

Als u de gebrekkige toestand van uw woning mondeling aan het woonloket van uw gemeente meldt, of u schrijft een brief, maar doet dit niet aangetekend, dan is er in principe geen sprake van een verzoek. Om aan de vormvereiste van het verzoek te beantwoorden, kunt u aan het loket wel vragen om een standaardformulier in te vullen dat uw klacht en uw verzoek verwoordt en alle nuttige informatie bevat. Op die manier krijgt uw mondelinge vraag een formeel karakter. U vraagt daarbij ook een ontvangstbewijs van uw melding.

Door de afgifte van een ontvangstbewijs voldoet het ingevulde standaardformulier of de niet aangetekende brief aan de vormvereiste van de ‘beveiligde zending’.

 

Let op: een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid geeft niet automatisch recht op voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning of op een tegemoetkoming in de huurprijs. Dat is alleen zo bij zeer ernstige kwaliteitsproblemen. 

Een eenvoudige melding volstaat voor de gemeente om de waarschuwingsprocedure te kunnen opstarten. Maar ook bij een verzoek om de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid toe te passen, kan de gemeente voorrang geven aan de waarschuwingsprocedure.

Bij elke melding moet de gemeente u een ontvangstbewijs met de datum van uw melding bezorgen en u informatie geven over de waarschuwingsprocedure en de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en de mogelijke gevolgen ervan. 

 

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen